Torna

A l'abast

AY AM -AM NGIR JANG KATALAN

* Ay xabaar yu ñuy bésal saa su nekk ci http://dgpoling.caib.cat.


NJÀNGUM CATALANE

Njàngum làkk katalan ci bépp tolluwaay ak ci anam yi yépp, maanaam ci njàng mooy teew, njàng
moo xam ni da ngay teew tuuti walla njàngum internet ba ci jàngal sa bopp walla sax béréb yu nuy
waxtaane.


INSTITUT D’ESTUDIS BALEÀRICS (DAARA JU NUY JANGE BALEARES)
C. de l’Almudaina, 4, Palma 971 17 76 04 https://llengua.iebalearics.org


ESCOLA MUNICIPAL DE MALLORQUÍ (DAARA DIIWAANU MAJORC)
Pg. del Ferrocarril, 79, Manacor 971 83 49 83 https://www.escolademallorqui.cat


INSTITUT D’ESTUDIS EIVISSENCS (DAARA JANG BU IBIZA)
Via Púnica, 29, Ibiza 971 31 27 75 https://estudiseivissencs.cat


DAARAYE JANG LAKK


Escola Oficial d’Idiomes de Palma
(Daaray jàng làkku Palma)
C. d’Aragó, 59
971 42 13 14 I https://eoipalma.com


Escola Oficial d’Idiomes de Calvià
(Daaray jàng làkk bu Calvià)
C. de l’Arquitecte Francesc Cases, s/n, Bendinat
971 70 01 50 I http://www.eoicalvia.com


Escola Oficial d’Idiomes d’Inca
(Daaray jàng làkk bu Inca)
Ctra. de Palma-Alcúdia, s/n
(edificio Berenguer d’Anoia)
971 50 21 54 I https://www.eoinca.com


Escola Oficial d’Idiomes de Manacor
(Daaray jàng làkk bu Manacor)
Ronda de l’Institut (edificio Mossèn Alcover)
971 55 41 52 I https://www.eoimanacor.com


DAARAY NJÀNGUM MAG NI


http://www.caib.es/sites/fp/ca/informacia_general_0
Yéneni xibaar yu dolli ku ci lii:


Conselleria d’Educació i Formació Professional (Ministeer bi ni dénk njàng mi ak tàggat ci wàllu liggèey)
C. del Ter, 16, pol. Son Fuster, Palma 971 17 77 71


Delegació Territorial d’Educació a Menorca (Kuréel gi nu dénk njàng mi ci diiwaanu Minorque)
C. de Josep M. Quadrado, 33, Maó 971 17 62 65


Delegació Territorial d’Educació a Eivissa i Formentera (Kuréel gi nu dénk njàng mi ci diiwaanu
Ibiza et Formentera)
Via Púnica, 23, Ibiza 971 17 60 29

Ay xabaar yu ñuy
bésal saa su nekk ci
http://dgpoling.caib.cat

AY AM -AM NGIR JANG KATALAN

Escola Oficial d’Idiomes de Maó
(Daaray jàng làkk BU Mào)
C. de Francesc F. Andreu, 2
971 35 43 28 I https://www.eoimao.com


Escola Oficial d’Idiomes de Ciutadella
(Daaray jàng làkk bu Ciutadella)
C. de Mallorca, 67
971 38 17 42 I https://www.eoiciutadella.com


Escola Oficial d’Idiomes d’Eivissa
(Daaray jàng làkk bu Eivissa)
C. del Raspallar, 2 (edificio IES Sa Blanca Dona)
971 31 46 22 I http://www.eoi-eivissa.com


Escola Oficial d’Idiomes de Formentera
(Daaray jàng làkku de Formentera)
Av. del 8 d’Agost, 90, Sant Francesc de
Formentera (edificio IES Marc Ferrer)
971 32 34 01 I http://www.eoi-eivissa.com

MAIRIE
Yenn diiwaan yu Iles Balereares dañuy fay amal ay ndajey njàng catalan. Mën nañu ci am ay xabaar
suñu gëstoo yenn siti internet yu diiwaan bu nekk.


Majorque: http://www.caib.es/sites/cedomu/ca/ajuntaments_de_mallorca-25567


Minorque: https://www.caib.es/sites/cedomu/ca/ajuntaments_de_menorca-25779


Ibiza et Formentera: https://www.caib.es/sites/cedomu/ca/ajuntaments_deivissa_i_formentera-25780


CENTRES DE CATALÀ DE L’INSTITUT D’ESTUDIS BALEÀRICS
(BEREBU CATALAN BU DAARAY JANG BALEARES)
Béréb bu kenn ku nekk mena jàngale boppam Catalan te wéeru ci ay soxlay boppam.


MAJORQUE:
Centre de Català de Palma (Bérébu jàng Catalan bu Palma)
C. de l’Almudaina, 4 971 17 89 15 ccpalma@iebalearics.org


Centre de Català d’Inca (Daaray Inca Catalan)
Pl. de Sant Domingo, s/n 971 50 58 09 ccinca@iebalearics.org


Centre de Català de Manacor (Daaray catalan bu Manacor)
Pg. del Ferrocarril, 79 627 32 91 91 ccmanacor@iebalearics.org


MINORQUE: Centre de Català de Ciutadella (Daaray catalan bu Ciutadella)
C. de l’Hospital de Santa Magdalena, 1, 2n 971 48 42 04 ccciutadella@iebalearics.org


IBIZA: Centre de Català d’Eivissa (Daaray catalan bu Ibiza)
C. de Bes, 9 - C/ Joan Xicó, s/n 682 82 70 44 cceivissa@iebalearics.org

JUMTUKAAY YI CI INTERNET BI

Sites Web ak ay jumtukaay yu mȅna dimbali nit mu jàngal boppam làkku Catalan.
TEKKI BAAT YU LALU NEEL TURIST YI. CONSELL INSULAR DE MENORCA (AY XALAAT YU DUN
MINORQUE)


TTéré tekki baat ci làkku allemand, español, français, anglais ak italien.
http://sal.cime.es/contingut.aspx?idpub=183


MALLORCAT. CONSELL INSULAR DE MALLORCA (AY XALAAT NEEL MAJORQUE)
Jumtukaay bu ku nekk mȅna dalalee boppam njàngum Catalan bu ànd ak ay baat yu nu tekki, ay
nataal, ay jukki ak ni nuy waxee baat yi.
https://mallorcat.llenguamallorca.cat


DICCIONARI VISUAL. CONSELL INSULAR DE MALLORCA (AY XALAAT CI DUN MAJORQUE)
Téeré tekki baat bu ànd ak ay nataal yu nu rànnee ay màndarga yuy yombal tekki espanol,
français, anglais, allemand, arab ak siinuwaa.
http://llenguamallorca.cat/diccionari-visual


MAÓ EN CATALÀ. CURS BÀSIC DE CATALÀ. AJUNTAMENT DE MAÓ (NIY XELAL MAIRI MAHÓN)
Njàng mu ànd ak waxtaan ak tekki baat ci li nuy dund bés bu nekk.
https://ajmao.org/WebEditor/Pagines/file/Med_Intercultural/Quadern%20Mao%20en%20Catala.pdf


EP! ESCOLTA I PARLA. GENERALITAT DE CATALUNYA (EP ! DEGLU LEEN TEY WAX LI EPP CI
NGURU CATALUNYA)
Njàngum wax mu ànd ak ay nataal, ay ndégtu, ay widéo, ak ay itte ngir saafara jafe – jafe catalan
yiy am bés bu nekk.
https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/ep-curs-oral-catala

ORALPHA. MÈTODE D’ALFABETITZACIÓ I COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ.
GENERALITAT DE CATALUNYA (ORALPHA. PEXEY LIIFANTU AK JOKKOO CI WALLU WAX CI
CATALAN. LI GENA YAATU CI NGURU CATALUNYA)


Jumtukaayu njàng mu ànd ak ay pexey liifantu ak jokkoo ci wàllu wax ci catalan ak karne du def
ay itté ak téeré buy gindi.
https://dixit.gencat.cat/ca/detalls/Article/oralpha_metode_alfabetitzacio_catala


BEREBU CATALAN BU SAXUL BENN PLACEC. INSTITUT D’ESTUDIS BALEÀRICS (DAARAY
NJANGUM BALEARES)
Ay pexe ngir jàng catalan te sukkandinku ci internet bi ak jàppale ci wàllu xalaat.
https://llengua.iebalearics.org/ca/centres


PARLA.CAT. GENERALITAT DE CATALUNYA (NGUURUG CATALOGNE)
Bérébu njàng mu saxul muy yombal njàngum catalan mu suufe mi.
https://www.parla.cat

NIY JAPPALÉ JANGUM LAKK TE KHAARU NIOU CI DARA

Béréb bu nuy dalale nit ku dégg bu baax catalan te mȅna jokkoo ak keneen kuy doora tàmbali te
bȅgga wax bu baax.


PARAULA. CENTRE DE SERVEIS LINGÜÍSTICS (DAARAY NJANGUM LAKK)
C. de Sant Alonso, 24, Palma (edificio Ca n’Alcover) 971 76 13 01 http://ambtu.paraula.cat


AJUNTAMENT DE MAÓ (MAIRIE BU MAÓ) Área de Bienestar Social y Familia
Pl. de la Constitució, 1, Maó 971 35 67 00 http://www.ajmao.org/voluntariatlinguistic


INSTITUT D’ESTUDIS EIVISSENCS (DAARA NJANG BU EIVISSA)
Via Púnica, 29, Ibiza 971 31 27 75 https://estudiseivissencs.cat/voluntari-linguistic


CONSELL INSULAR DE FORMENTERA (KUREEL GIY XELALAATE CI DUN BU FORMENTERA)
Kuréel giy xelalaate ci làkk linguistique
Av. de Port-salè, s/n, Sant Francesc de Formentera 971 32 12 75
https://www.consellinsulardeformentera.cat/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=297&Itemid=353&lang=ca

YÉNENI MELOKANE NGIR JANG CATALAN

Tope xarala yi ci lakkum catalan di na lene dimbali ci njangue mi. Bene pacc ci dun Balears:


IB3 RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (radio ak télé) https://ib3.org


TELEVISIÓ D’EIVISSA I FORMENTERA (télévision) https://teftv.com


ONA MEDITERRÀNIA (radio) http://onamediterrania.cat


RÀDIO ILLA (radio) http://www.radioilla.cat


ARA BALEARS (xibaru bes bu tey) http://arabalears.cat


DBALEARS (xibaru bes bu ne) https://www.dbalears.cat


PREMSA FORANA DE MALLORCA (xibaru dun Majorque) http://www.premsaforana.cat


Ci seni yeungueutu, meun ngéne jang catalan. Lii gestu ak ay xalaat yu niou def ci loolu la :


IB-MUSICAT (déglou musique ci catalan)
https://ib-musicat.cat


JOCS EN CATALÀ (ay po yu bari ci catalan)
https://jocsencatala.cat


APRÈN CATALÀ SENSE ADONAR-TE’N!
(Ay jumtukaayi po ngir jàng catalan te doo ko yeg)
http://www.caib.cat/govern/sac/fitxa.do?codi=4130962&coduo=2390443&lang=ca