Torna

A l'abast

TAZWART


Neẓra merra timental yessawḍen s asẓireg, ass-a kkan fell-as snat n tmerwin n iseggasen, n unemmal n umsiweḍ amenzu s tutlayt takatalant S uselkem (A l’abast). Timental mazal-itent ar ass-a d iswi i tessaram tmetti nnev ad tesfugger: askar n wazal i tmanawt n tutlayin d yidelsan igan asenwiwal isedduyen Urupa d usudef n tutlayt takatalant d tmerna ines ver tmanawt n tutlayin n umaḍal. Timersal n Tegzirin Balyars terra-tent tmara ad mmlent tigemmi nnev, am tutlayt nnev, ama i yemdanen i d-irezzun ver-nev ama i yemdanen iran ad zedven gar-anev.

Imassen am unemmal S uselkem (A l’abast) s wazal ines imi nra ad nettwassen deg umaḍal, deg-s ad issinen imezdav imaynuten tutlayt takatalant n Tegzirin Balyars, deg-s d abrid i usidef nnsen di tmetti nnev.

Asiẓreg wis sin n unemmal-a ur ibeddel kra deg-s, yeqqim am akken yella di teẓrigt tamezwrut (taneṣlit). Llan deg-s kra n isevtiyen d imeẓyanen — iwulmen — akken ad iban d amiran. Am akken daven tettusevti taggara n unemmal i deg llan iwellihen i ulmad n tutlayt takatalant d usifses atiknik, yeddan d wakud amiran, am usefled n yeḍrisen. Vef aya nesker asebter deg uzeṭṭa i inelmaden (web) http://alabast.caib.cat, deg-s ad vren
deg-s ad sfelden.

Ver taggara, iswi nnev yiwen d iswi n teẓrigt tamezwarut: ad nessers gar ifassen n inerza d yimezdav tiwinas d
yeḍrisen iwezlanen n umsiwweḍ s tutlayt n yal ass, d tazwara n tutlayt nnev i ulmad n tutlayt takatalant d usidef nsen alqayan deg tutlayt.


Miquel Company i Pons
Anesfaw n Tedrimt n Urupa, Tasdawit d Yidles
Anabaḍ n Tegzirin BalyarsPRESENTACIÓ

Tothom convindrà que els motius que van empènyer a la publicació, fa vint anys, de la guia de comunicació bàsica en llengua catalana A l’abast continuen ben vigents avui en dia i no han deixat de ser objectius que la nostra societat aspira a assolir: el respecte a la diversitat lingüística i cultural com un dels motors que fa funcionar Europa i l’oferiment de la llengua catalana com la nostra contribució a aquesta diversitat mundial. Donar a conèixer el nostre patrimoni lingüístic tant als milers de ciutadans que cada any ens visiten com als qui decideixen fixar aquí el seu lloc de residència s’ha d’entendre, per tant, com un deure de les institucions de les Illes Balears.


De ben segur que necessitam eines com la guia A l’abast, perquè tenim la voluntat ferma de donar-nos a conèixer al món i de facilitar als nous residents el coneixement de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com a via natural per integrar-se a la nostra comunitat.


Així, aquesta reedició del material manté l’esperit i l’estructura de la publicació original. Només s’hi han fet algunes actualitzacions puntuals i també modificacions formals —necessàries, d’altra banda— per fer-lo més proper. Com no podia ser d’una altra manera, s’ha actualitzat l’apartat final de recursos per aprendre la llengua catalana i s’ha simplificat tècnicament, d’acord amb els temps que corren, la possibilitat d’escoltar els textos. Així, es posa a disposició dels usuaris el lloc web http://alabast.caib.cat, que inclou l’opció d’àudio.


En definitiva, l’aspiració continua sent la mateixa que amb la primera edició: oferir a visitants i residents, a través de fragments que reprodueixen situacions lingüístiques habituals a la vida quotidiana, un primer tast de la nostra llengua que faciliti l’aprenentatge del català i la plena integració lingüística.


Miquel Company i Pons
Conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura
Govern de les Illes Balears