Torna

A l'abast

ПРЕДЛАГАНЕ И ТЪРСЕНЕ

parella-pag 11.gif

Български Каталонски Audio

—Какво желаете?
—Бих искал/а да звънна по телефона.

―Què volia?
―Voldria telefonar.

—Какво желаете за пиене?
—За пиене искам една бира.

―Què vols prendre?
―Vull prendre una cervesa.

—―Колко струва това?
—Струва двеста евро.

―Què val això?
―Val dos-cents euros.

—Колко Ви дължа?
—Пет евро.

―Què li dec?
―Són cinc euros.

Сметката, ако обичате.

El compte, per favor.

Скъпо е. Много е скъпо. Прекалено е
скъпо.

És car. És molt car. És massa car.

Евтино е. Много е евтино. Прекалено
е евтино.

És barat. És molt barat. És massa barat.

Имате ли хляб? Имате ли вестници?

Que teniu pa? Que teniu el diari?

Има много хора. Има малко хора.

Hi ha molta de gent. Hi ha poca gent.

Няма никой. Няма нищо..

No hi ha ningú. No hi ha res.

Има много неща. Има малко неща.

Hi ha moltes de coses. Hi ha poques coses.