Torna

A l'abast

SIGNS AND NOTICES

home-pag 11.gif

ENGLISH CATALAn ÀUDIO

Attention! Be careful!

Alerta! Anau amb compte!

Attention. Danger.

Atenció. Perill.

Closed. Closed from 7th to 15th July.

Tancat. Tancat del 7 al 15 de juliol.

Open. Opening hours: 10 a.m.
to 7 p.m.

Obert. Obert de les 10 del matí a les 7 del capvespre.

Please close the door.

Tancau la porta, per favor.

Please give way.

Deixau passar.

Do not smoke.

No fumeu.

Entrance. Exit.

Entrada. Sortida.

Free. Occupied. Private.

Lliure. Ocupat. Privat.

Flat for sale. House to let.

Pis en venda. Casa per llogar.

Sale. Reduced prices. Special offers.
Discount.

Rebaixes. Preus rebaixats. Ofertes. Descomptes.

Please do not waste water.

Aprofitau l’aigua.

Silence, please.

Silenci, per favor.