Torna

A l'abast

前言

所有人都一致认为,二十年前出版加泰罗尼亚
语基础交流指南《触手可及》的原因同样适用
于今日。这亦是我们社会从未停止追寻的目
标:对维持欧洲运转的引擎之一,语言和文化
多样性的尊重,并将加泰罗尼亚语当作我们对
世界语言文化多样性的贡献。让每年来访我岛
的成千上万公民以及决定在此定居的人们了解
我们的文化遗产应被视作巴利阿里群岛各机构
的责任。


毫无疑问,我们需要一本像《触手可及》 的工
具书,因为我们有坚定的意愿让自己在世界上
广为人知,并为新居民教授巴利阿里群岛特有
的加泰罗尼亚语知识,以便他们自然地融入的
社区。


同样,该手册的再版保留了原有版本的精神和
结构,只做了一些必要的零星更新和例行修
改,使其更加平易近人。当然,本书最后一章
关于加泰罗尼亚语学习资料也已更新,并且根
据时代发展,在技术上简化了收听课文的可能
性。 您可以登录 http://alabast.caib.cat找到音频
选项。


最后,我们的愿景与第一版相同:通过再现日
常生活中常见语言情境,让游客和居民迈出学
习加泰罗尼亚语的第一步,帮助他们进一步学
习该语言并最终实现语言融合。


米盖尔 ·康庞尼 · 彭斯
欧洲基金,大学和文化部长
巴利阿里群岛政府

PRESENTACIÓ


Tothom convindrà que els motius que van empènyer a la publicació, fa vint anys, de la guia de comunicació bàsica en llengua catalana A l’abast continuen ben vigents avui en dia i no han deixat de ser objectius que la nostra societat aspira a assolir: el respecte a la diversitat lingüística i cultural com un dels motors que fa funcionar Europa i l’oferiment de la llengua catalana com la nostra contribució a aquesta diversitat mundial. Donar a conèixer el nostre patrimoni lingüístic tant als milers de ciutadans que cada any ens visiten com als qui decideixen fixar aquí el seu lloc de residència s’ha d’entendre, per tant, com un deure de les institucions de les Illes Balears.


De ben segur que necessitam eines com la guia A l’abast, perquè tenim la voluntat ferma de donar-nos a conèixer al món i de facilitar als nous residents el coneixement de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com a via natural per integrar-se a la nostra comunitat.


Així, aquesta reedició del material manté l’esperit i l’estructura de la publicació original. Només s’hi han fet algunes actualitzacions puntuals i també modificacions formals —necessàries, d’altra banda— per fer-lo més proper. Com no podia ser d’una altra manera, s’ha actualitzat l’apartat final de recursos per aprendre la llengua catalana i s’ha simplificat tècnicament, d’acord amb els temps que corren, la possibilitat d’escoltar els textos. Així, es posa a disposició dels usuaris el lloc web http://alabast.caib.cat, que inclou l’opció d’àudio.


En definitiva, l’aspiració continua sent la mateixa que amb la primera edició: oferir a visitants i residents, a través de fragments que reprodueixen situacions lingüístiques habituals a la vida quotidiana, un primer tast de la nostra llengua que faciliti l’aprenentatge del català i la plena integració lingüística.


Miquel Company i Pons
Conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura
Govern de les Illes Balears