Torna

A l'abast

COMMONLY USED QUESTIONS

dona-pag 5 (1).gif

ENGLISH CATALAN ÀUDIO

- How are you? How are you doing?
- Fine, thanks.

―Com va? Com està?
―Bé, gràcies.

What’s the matter? Are you all right?

Què li passa? No es troba bé?

- What’s your name?
- My name is Isabel


- What’s your name?
- My name is Pere.

―Què noms?
―Nom Isabel.


―Com es diu?
―Em dic Pere.

- Who are you?
- I’m Mrs Vidal.

―Qui és, vostè?
―Som la senyora Vidal.

- What’s this?
- It’s a present.

―Què és això?
―És un regal.

- Where are you from?
- I’m from Germany. I’m from Morocco.
I’m from Austria.

―D’on ets, tu?
―Som d’Alemanya. Som del Marroc. Som d’Àustria.

- Where are you from?
- I’m from England. I’m from Ireland.
I’m from Australia.

―D’on és, vostè?
―Som d’Anglaterra. Som d’Irlanda. Som d’Austràlia.

- Where’s he from?
- He’s from France. He’s from Belgium.
He’s from Algeria.

―D’on és, ell?
―És de França. És de Bèlgica. És d’Algèria.

- Where are you from?
- We’re from the Canary Islands. We’re
from Ecuador. We’re from Chile.

―D’on sou, vosaltres?
―Som de les Canàries. Som de l’Equador. Som de Xile.

- Are you Majorcan?
- No, I’m German. No, I’m Swiss. No,
I’m Austrian.


- Are you Majorcan?
- No, I’m German. No, I’m Swiss.
No, I’m Austrian.

―Ets mallorquí?
―No, som alemany. No, som marroquí. No, som austríac.

―Ets mallorquina?
―No, som alemanya. No, som marroquina. No, som austríaca.

- Are you Menorcan?
- No, I’m English. No, I’m Irish. No, I’m
Australian.


- Are you Menorcan?
- No, I’m English. No, I’m Irish. No, I’m
Australian.

―És menorquí? 
―No, som anglès. No, som irlandès. No, som australià.

―És menorquina?
―No, som anglesa. No, som irlandesa. No, som australiana.

 - Are you from Ibiza?
- No, we’re French. No, we’re Belgian.
No, we’re Algerian.


- Are you from Ibiza?
- No, we’re French. No, we’re Belgian.
No, we’re Algerian.

―Sou eivissencs?
―No, som francesos.  No, som belgues. No, som algerians.


―Sou eivissenques?
―No, som franceses. No, som belgues. No, som algerianes.

- Are you from Formentera?
- No, we’re from the Canary Islands. No, we’re Ecuadorian. No, we’re Chilean.


- Are you from Formentera?
- No, we’re from the Canary Islands. No, we’re Ecuadorian. No, we’re Chilean.

―Són formenterers?
―No, som canaris. No, som equatorians. No, som xilens.


―Són formentereres?
―No, som canàries. No, som equatorianes. No, som xilenes.

- Where do you live?
- I live in a city. I live in a village. I live in
the country.

―On viu? 
―Visc a la ciutat. Visc en un poble. Visc al camp.


- What street do you live on?
- I live on “Carrer Nou”. I live on
“Plaça Major”.

―A quin carrer vius?
―Visc al carrer Nou. Visc a la plaça Major.

- Do you speak Catalan?
- Yes, a little bit. No, only very little.

―Parla català?
―Sí, un poc.  No gaire.

Can you understand me? What does
this mean?

M’entén? Què vol dir, això?

Excuse me? I beg your pardon?

Com? Com diu?

What did you just say? How can I help you?

Què dius? Què vols?

Where are you going? Where have
you been?

On anau? D’on veniu?

Are you sure? Really?

N’està segur? / N’està segura? De veritat?

When? Since when? Until when?

Quan? Des de quan? Fins quan?

Hello? Who is calling, please?
Who shall I say is calling?

Digui? Amb qui parl? De part de qui?

Do you have any questions? Is that all
right?

Hi ha cap dubte? Entesos?

- Do you like it?
- Yes, I really like it. No, not at all.

―T’agrada?
―Sí, molt. No, gens.

Can I smoke here? Can I park here?

Que puc fumar? Que hi puc aparcar, aquí?

Can you swim? Can you cook?
Can you speak Catalan?

Saps nedar? Saps cuinar? Saps parlar català?