Torna

A l'abast

INAN

TAMAZIVT TAKATALANT ÀUDIO

Amellal, annav, awrav, acinaw, adal,
azegzaw, ajenjar, azeggav, azeggav
sari, ademman (aqehwi), ademdam
(imllivdi), aberkan.

Blanc, beix, groc, carabassa, verd, blau, lila, vermell, grana, marró, gris, negre.

- Anwa (mayn) i d ini ines?
- Ini ines d amellal. / D amellal. /Ini ines
d azegzaw. / D azegzaw.

―De quin color és?
―És de color blanc. / És blanc. És de color blau. / És blau.

Ḥemlev ini-a. Vuccev ini-a.

M’agrada aquest color. No m’agrada gens aquest color.

Bezzaf d anafaw. Ur isulles ddeqs..

És massa clar. No és gaire fosc.

UṬṬUNEN

TAMAZIVT TAKATALANT ÀUDIO
Yiwen (ijjen), sin/snat, kraḍ, kkuẓ,
semmus, sḍis, sa, ṭam, tẓa, mraw.

U/un/una, dos/dues, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, deu.

Mraw-yen, mraw-sin, mraw-kraḍ,
mraw-sem, mraw-sed, mraw-sa,
mraw-ṭam, mraw-tẓa, simraw.

Onze, dotze, tretze, catorze, quinze, setze, desset/disset, devuit/divuit, denou/dinou, vint.

Kraḍet, kuẓet, semmuset, seddiset,
sat, tameṭ, tẓat, timiḍi, agim.

Trenta, quaranta, cinquanta, seixanta, setanta, vuitanta, noranta, cent, mil.

Azgen/tazgent, amur wis ukkuẓ, sin
muren, tamrawt d sin.

Mig/mitja, un quart, dos quarts, una dotzena.