Torna

A l'abast

COLOURS

ENGLISH CATALAN ÀUDIO

White, beige, yellow, orange, green, blue, violet, red, deep red, brown, grey, black.

Blanc, beix, groc, carabassa, verd, blau, lila, vermell, grana, marró, gris, negre.

- What colour is it?
- It’s white.
- It’s blue.

―De quin color és?
―És de color blanc. / És blanc. És de color blau. / És blau.

I like this colour.
I don’t like this colour at all.

M’agrada aquest color. No m’agrada gens aquest color.

It’s too light. It’s not very dark.

És massa clar. No és gaire fosc.

NUMBERS

ENGLISH CATALAN ÀUDIO
One, two, three, four, five, six, seven,
eight, nine, ten.

U/un/una, dos/dues, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, deu.

Eleven, twelve, thirteen, fourteen,
fifteen, sixteen, seventeen, eighteen,
nineteen, twenty.

Onze, dotze, tretze, catorze, quinze, setze, desset/disset, devuit/divuit, denou/dinou, vint.

Thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty,
ninety, one hundred, one thousand.

Trenta, quaranta, cinquanta, seixanta, setanta, vuitanta, noranta, cent, mil.

Half, a quarter, two quarters, a dozen.

Mig/mitja, un quart, dos quarts, una dotzena.