Torna

A l'abast

Представяне

Всички ще се съгласят, че причините, довели до публикуването преди двадесет години на основното ръководство за общуване на каталонски език, «A l’abast», са много актуални и днес и не са престанали да бъдат цели, които нашето общество се стреми да постигне: уважение към езиковото и културното многообразие като един от двигателите, които карат Европа да работи, и предлагането на каталонския език като наш принос към това световно многообразие. Да запознаваме с нашето езиково наследство както хилядите граждани, които ни посещават всяка година, така и тези, които решават да установят тук мястото си на пребиваване, би следвало да се разбира като задължение на институциите на Балеарските острови.

Със сигурност имаме нужда от инструменти като ръководството «A l’abast», защото имаме твърдата воля да запознаем света със себе си и да предоставим на новите жители владеенето на каталонски език, типичен за
Балеарските острови, като естествен начин за приобщаване към нашата общност.


Така това преиздаване на материала запазва духа и структурата на първоначалнатаnпубликация. Направени са единствено няколко конкретни актуализации, както и формални изменения - необходими, от друга страна, за да се направи то по-достъпно. Тъй като не би могло да бъде иначе, последният раздел с ресурси за изучаване на каталонски език е актуализиран и възможността за слушане на текстовете е технически опростена, в съответствие с текущото време. Така, на разположение на потребителите сепредоставя сайтът http://alabast.caib.cat, който включва опцията за аудио.


Накратко, стремежът продължава да бъде същият като при първото издание: да предложи на гостите и жителите, чрез фрагменти, които възпроизвеждат често срещани езикови ситуации в ежедневието, първо доближаване към нашия език, което да улесни изучаването на каталонски и пълната езикова интеграция.


Miquel Company i Pons
Съветник по въпросите на Европейските фондове, Университетите и Културата
Правителство на Балеарските островиPRESENTACIÓ

Tothom convindrà que els motius que van empènyer a la publicació, fa vint anys, de la guia de comunicació bàsica en llengua catalana A l’abast continuen ben vigents avui en dia i no han deixat de ser objectius que la nostra societat aspira a assolir: el respecte a la diversitat lingüística i cultural com un dels motors que fa funcionar Europa i l’oferiment de la llengua catalana com la nostra contribució a aquesta diversitat mundial. Donar a conèixer el nostre patrimoni lingüístic tant als milers de ciutadans que cada any ens visiten com als qui decideixen fixar aquí el seu lloc de residència s’ha d’entendre, per tant, com un deure de les institucions de les Illes Balears.


De ben segur que necessitam eines com la guia A l’abast, perquè tenim la voluntat ferma de donar-nos a conèixer al món i de facilitar als nous residents el coneixement de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com a via natural per integrar-se a la nostra comunitat.


Així, aquesta reedició del material manté l’esperit i l’estructura de la publicació original. Només s’hi han fet algunes actualitzacions puntuals i també modificacions formals —necessàries, d’altra banda— per fer-lo més proper. Com no podia ser d’una altra manera, s’ha actualitzat l’apartat final de recursos per aprendre la llengua catalana i s’ha simplificat tècnicament, d’acord amb els temps que corren, la possibilitat d’escoltar els textos. Així, es posa a disposició dels usuaris el lloc web http://alabast.caib.cat, que inclou l’opció d’àudio.


En definitiva, l’aspiració continua sent la mateixa que amb la primera edició: oferir a visitants i residents, a través de fragments que reprodueixen situacions lingüístiques habituals a la vida quotidiana, un primer tast de la nostra llengua que faciliti l’aprenentatge del català i la plena integració lingüística.


Miquel Company i Pons
Conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura
Govern de les Illes Balears