Torna

A l'abast

AFFIRMATIVE ANSWERS

afirmacions-pag 7.gif

ENGLISH CATALAN ÀUDIO

Yes. OK. Fair enough.

Sí. D’acord. Em sembla bé.

That’s true. Exactly.

És ver. Exacte.

As you like. I see.

Com vulgui. Ho entenc.

You’re right. Of course. Absolutely.

Tens raó. És clar. Naturalment.

More or less. I think so.

Més o menys. Crec que sí.

NEGATIVE ANSWERS

negacions-pag 7.gif

ENGLISH CATALAN ÀUDIO

No, I’m sorry. No, you’re wrong.

No, em sap greu. No, s’ha equivocat.

Absolutely not. Never.

De cap manera. Mai de la vida.

No way. That’s impossible.

Ni parlar-ne. Això és impossible.

Stop! That’s enough!

Prou! Ja n’hi ha prou!

EXPRESSING DOUBTS

dona-pag 7.gif

ENGLISH CATALAN ÀUDIO

Maybe. Perhaps. Maybe yes.

Per ventura. Tal vegada. Potser sí.

It depends.

Depèn.

I don’t know. I don’t think so.

No ho sé. No ho crec.