Torna

A l'abast

ИЗРАЗИ ЗА ВРЕМЕ

home-pag 9.gif

Български Каталонски Àudio

—Извинете, колко е часът?
—Четири и петнайсет е.

―Quina hora és, per favor?
―Són les quatre i quart.

Днес. Утре. Вчера. Вдругиден. Онзи ден. Avui. Demà. Ahir. Demà passat / passat demà. Despús-ahir.
—Кой ден е днес?
—Днес е понеделник, 6 септември 2021.
―Quin dia és avui?
―Avui és dilluns, 6 de setembre de 2021.

Сутрин. Обед. Следобед. Вечер/Нощ.
Утро/зазоряване.
Matí. Migdia. Capvespre/tarda. Vespre. Nit. Matinada.
Учебните часове са вечер. Той пристига сутринта. Les classes són al vespre. Ell arriba al matí.

Денем е. Нощем е. Стъмва се.

És de dia. És de nit. Es fa fosc.

Обядът се сервира в два часа. Вечерята е в осем и половина.

El dinar se serveix a les dues. El sopar és a les vuit i mitja.

—Колко време продължава?
—Пет чáса.

―Què dura?
―Cinc hores.

—―Колко време остава?
—Три седмици.

―Quin temps falta?
―Tres setmanes.

—Колко време ще отнеме да се върне?
—Около един час.

―Quin temps estarà a tornar?
―Devers una hora.

Преди три седмици. От (преди) седем
седмици.

Fa tres setmanes. Des de fa set setmanes.

Преди да са изтекли два часа. След
четири дни.

Abans de dues hores. Després de quatre dies.

В девет и петнайсет. Към седем и
двайсет.

A les nou i quart. Devers les set i vint.

Имам много време. Имам малко време. Нямам време.

Tenc molt de temps. Tenc poc temps. No tenc temps.