УТВЪРДИТЕЛНИ ОТГОВОРИ

afirmacions-pag 7.gif

Български Каталонски Àudio

Да. Съгласен / съгласна съм. Струва
ми се добре.

Sí. D’acord. Em sembla bé.

Истина е. Точно.

És ver. Exacte.

Както искате. Разбирам.

Com vulgui. Ho entenc.

Прав / права си. Разбира се. Естествено.

Tens raó. És clar. Naturalment.

Горе-долу. Мисля, че да.

Més o menys. Crec que sí.

ОТРИЦАТЕЛНИ ОТГОВОРИ

negacions-pag 7.gif

Български Каталонски Àudio

Не, съжалявам. Не, объркал / объркала сте се.

No, em sap greu. No, s’ha equivocat.

По никакъв начин. Никога в живота.

De cap manera. Mai de la vida.

И дума да не става. Невъзможно е.

Ni parlar-ne. Això és impossible.

Стига! Стига вече!

Prou! Ja n’hi ha prou!

СЪМНЕНИЯ

dona-pag 7.gif

Български Каталонски Àudio

Може би. Може би. Може би, да.

Per ventura. Tal vegada. Potser sí.

Зависи.

Depèn.

Не зная. Не вярвам.

No ho sé. No ho crec.