abast_2.gif

Català

Alemany (Deutsch)

Amazic (Tamaziɣt)

Anglès (English)

Àrab (العربية)

Basc (Euskara)

Búlgar (Български)

Castellà (Castellano)

Francès (Français)

Italià (Italiano)

Romanès (Română)

Ucraïnès (каталонський)

Wòlof (Wolof)

Xinès (中文)

 


 

 

 

 

 

Logo_dgpl.png

Aquest material s'ha editat amb la col·laboració del Ministeri de Cultura i Esport.

MCD.Gob_(1).jpg


 

 Català

 

El lloc web que visitau ofereix la possibilitat d’escoltar els texts en llengua catalana que formen part de la guia de comunicació bàsica A l’abast, una eina d’aprenentatge de la llengua pròpia de les Illes Balears reeditada l’any 2022 i que parteix d’una publicació inicial de l’any 2001. El material didàctic conté la versió traduïda a cadascuna de les llengües més parlades a les Illes Balears.

 

En aquesta versió digital, a més de trobar-hi les fórmules i expressions incloses en l’opuscle, acompanyades de l’apartat de recursos per aprendre la llengua, també podreu familiaritzar-vos amb els diferents accents que caracteritzen el català de les Illes Balears mitjançant l’opció dels àudios. En definitiva, A l’abast és un recull de formes lingüístiques d’ús habitual que permet als usuaris tenir un primer contacte amb el català, l’element de cohesió fonamental de la nostra societat.

 

Alemany (Deutsch)

 

Die Website, die Sie besuchen, bietet Ihnen die Möglichkeit, sich die Texte auf Katalanisch anzuhören, die Teil des elementaren Kommunikationsleitfadens A l'abast sind, einem Hilfsmittel zum Erlernen der Sprache der Balearen, das 2022 neu aufgelegt wurde und auf einer ersten Veröffentlichung aus dem Jahr 2001 basiert. Das didaktische Material enthält die Übersetzungen in alle Sprachen, die auf den Balearen am häufigsten gesprochen werden.

 

In dieser digitalen Version finden Sie nicht nur die Formulierungen und Ausdrücke, die in der Broschüre zusammen mit den Ressourcen zum Erlernen der Sprache enthalten sind, sondern Sie können sich mit Hilfe der Audios auch mit den verschiedenen Akzenten vertraut machen, die das Katalanisch charakterisieren, das auf den Balearen gesprochen wird. Kurz gesagt, A l'abast ist eine Zusammenstellung häufig verwendeter sprachlicher Ausdrucksformen, die es dem Benutzer ermöglicht, einen ersten Kontakt mit der katalanischen Sprache herzustellen, die für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft so grundlegend ist.

 

Amazic (Tamaziɣt)

 

Deg usbter-a (asmel web) g tellit tzḍart ad tsfeld s tutlayt takatalant i yeḍrisen illan deg umsiwed amenzu A l’abast, igan yan imiss n ulmmud n tutlayt n tgzirin n Balyars. Imiss agi ittuskarn taklit tamzwarut g 2001, ittuls usiẓreg ns g 2022. Imiss ad n usgmi (adidaktik) llant deg-is tasuɣlin s tutlayin itwsawaln aṭas g tgzirin n Balyars.

Imiss umḍin agi g-is tiwinas d tinfalyin illan deg tadlist, imunn d iwellihen n ulmmud n tutlayt, maca ula izmer yan, s usfeld, ad issen d imyur tantaliwin n tkatalant n Tgzirin n Balyars. G tagara, A l’abast iga asefsu n iwaliwn d tiwinas da sxdamn aṭas medden akken ad yaws i wid iran ad issann takatalant, aferdis amenzu n taɣdemt deg temtti neɣ.

 

Anglès (English)

 

This website offers you the possibility of listening to the Catalan texts included in the A l'abast basic communication guide, a tool for learning the language of the Balearic Islands. It has been reissued in 2022 and is based on a first version from 2001. The learning material contains translations into each of the languages most widely spoken in the Balearic Islands.


This digital version contains the formulas and expressions included in the booklet, together with a section on resources for learning the language. The audio options also make it possible for you to hear the different Catalan accents spoken in the Balearic Islands. In short, A l'abast is a compilation of commonly used linguistic forms that gives users their first contact with Catalan, a language that is fundamental to the unification of our society.

 

Àrab (العربية)

 

يوفر موقع الويب الذي تزوره إمكانية الاستماع إلى النصوص باللغة الكتلانية وهي تعد جزءاً من دليل الاتصال الأساسي A l'abast وأداة لتعلم لغة جزر البليار. أعيد إصداره سنة 2022 وينطلق من الطبعة الأولى لسنة 2001. تحتوي المواد التعليمية على النسخة المترجمة إلى كل لغة من اللغات الأكثر انتشاراً في جزر البليار.

 

في هذه الطبعة الرقمية، بالإضافة إلى العثور على الصيغ والتعبيرات المدرجة في الكتيب، فهي مصحوبة بقسم موارد لتعلم اللغة، وستستطيع أيضاً التعرف على اللهجات المختلفة التي تميز اللغة الكتلانية لجزر البليار من خلال خيار الصوت. باختصار، A l'abast عبارة عن مجموعة من الأشكال اللغوية شائعة الاستخدام تتيح للمستخدمين التواصل لأول مرة مع اللغة الكتلانية، وهي العنصر الأساسي للتماسك في مجتمعنا.

 

 

Basc (Euskara)

 

Bisitatu duzuen webguneak aukera ematen dizue A l'abast oinarrizko komunikazio-gida osatzen duten katalanezko testuak entzuteko. Adierazitako gida Balear Uharteetako berezko hizkuntza ikasteko tresna bat da, lehenengoz 2001ean argitaratua eta 2022an berrargitaratua. Material didaktikoak Balear Uharteetan gehien hitz egiten diren hizkuntzetara itzulitako bertsioa jasotzen du.


Bertsio digital honetan, opuskuluan sartutako formulak eta esamoldeak, eta hizkuntza ikasteko baliabideen atala aurkitzeaz gain, audioen bitartez Balear Uharteetako katalanaren azentuak ezagutzeko aukera izango duzue. Azken batean, A l'abast ohiko hizkuntza-formen bilduma bat da eta erabiltzaileei katalanarekin lehen kontaktu bat izateko parada ematen die, hori baita gure gizartearen funtsezko kohesio-elementua.

 

Búlgar (Български)

 

Уебсайтът, който посещавате, предлага възможност за слушане на текстовете на каталонски език, които са част от основното ръководство за комуникация «A l'abast», инструмент за изучаване на езика на Балеарските острови, преиздаден през 2022 г. и който продължение на първоначалната публикация от 2001 година. Учебният материал съдържа версията, преведена на всеки от най-разпространените езици на Балеарските острови.

В тази електронна версия, в допълнение към намирането на формулите и изразите, включени в брошурата, придружени от раздела за ресурси за изучаване на езика, вие също ще можете да се запознаете с различните акценти, които характеризират каталонския език на Балеарските острови чрез аудио опцията. Накратко, «A l'abast» е компилация от често използвани езикови форми, която позволява на потребителите да осъществят първи контакт с каталонския език: основният елемент на сплотеността в нашето общество.

 

Castellà (Castellano)

 

El sitio web que visitáis ofrece la posibilidad de escuchar los textos en lengua catalana que forman parte de la guía de comunicación básica Al’abast, una herramienta de aprendizaje de la lengua propia de las Islas Baleares reeditada en 2022 y que parte de una publicación inicial del año 2001. El material didáctico contiene la versión traducida a cada una de las lenguas más habladas en las Islas Baleares.


En esta versión digital, además de encontrar las fórmulas y expresiones incluidas en el opúsculo, acompañadas del apartado de recursos para aprender la lengua, también podréis familiarizaros con los diferentes acentos que caracterizan el catalán de las Islas Baleares mediante la opción de los audios. En definitiva, A l’abast es una compilación de formas lingüísticas de uso habitual que permite a los usuarios tener un primer contacto con el catalán, el elemento de cohesión fundamental de nuestra sociedad.

 

Francès (Français)

 

Le site Web que vous visitez offre la possibilité d’écouter les textes en catalan qui font partie du guide de communication de base A l’abast, outil d’apprentissage de la langue propre aux Îles Baléares, réédité en 2022 sur la base d’une première publication de 2001. Le matériel didactique comprend la version traduite dans chacune des langues les plus parlées aux Îles Baléares.

 

Cette version numérique vous permet non seulement de retrouver les formules et expressions incluses dans le livret, accompagnées d’une section de ressources pour apprendre la langue, mais aussi de vous familiariser avec les différents accents qui caractérisent le catalan des Îles Baléares grâce à l’option audio. En résumé, A l’abast constitue une compilation des formes linguistiques couramment utilisées permettant aux utilisateurs d’avoir un premier contact avec le catalan, élément fondamental de la cohésion de notre société.

 

 

Italià (Italiano)

 

Il sito web che state visitando offre la possibilità di ascoltare i testi in lingua catalana che fanno parte della guida di comunicazione di base A l’abast, uno strumento di apprendimento della lingua propria delle Isole Baleari ristampato nel 2022 che fa parte di una pubblicazione risalente al 2001. Il materiale didattico include la versione tradotta in ognuna delle lingue più parlate nelle Isole Baleari.

Nella presente versione digitale, oltre a trovare le formule e le espressioni presenti nella versione cartacea, accompagnate dalla sezione risorse per l’apprendimento della lingua, potrete anche conoscere i vari accenti che contraddistinguono il catalano delle Isole Baleari attraverso l’opzione audio. Insomma, A l’abast, è una raccolta di modalità linguistiche di uso comune che consente agli utenti di avere un primo approccio con la lingua catalana, elemento essenziale di coesione all’interno della nostra società.

 

Portuguès (Português)

 

Este site oferece a possibilidade de ouvir na língua catalã os textos que fazem parte do guia de comunicação básica em catalão A l’abast, uma ferramenta de aprendizagem da língua própria das Ilhas Baleares reeditada em 2022 e que tem como base uma publicação inicial de 2001. O material didático contém a versão traduzida a cada uma das línguas mais faladas nas Ilhas Baleares.

Nesta versão digital, para além de encontrar as fórmulas e expressões incluídas no opúsculo, acompanhadas da secção de recursos para a aprendizagem da língua, também poderão conhecer os diferentes sotaques característicos do catalão das Ilhas Baleares através da opção de áudios. Em resumo, o A l’abast é uma compilação das formas linguísticas mais habituais, que oferece ao utilizador uma primeira tomada de contato com o catalão, o elemento de coesão fulcral da nossa sociedade.

 

Romanès (Română)

 

Site-ul web pe care îl vizitați oferă posibilitatea de a asculta, în limba catalană, textele care fac parte din ghidul de comunicare de bază A l'abast, un instrument de învățare a limbii Insulelor Baleare, reeditat în 2022 și bazat pe o primă ediție din 2001. Materialul didactic conține versiunea tradusă în fiecare dintre cele mai răspândite limbi vorbite în Insulele Baleare.

În această versiune digitală, pe lângă formulele și expresiile incluse în broșură, însoțite de secțiunea de resurse pentru învățarea limbii, veți putea să vă familiarizați și cu diferitele accente care caracterizează catalana din Insulele Baleare prin intermediul opțiunii audio. La urma urmei, A l'abast este o compilație de forme lingvistice de uz comun care permite utilizatorilor să aibă un prim contact cu limba catalană, elementul fundamental de coeziune al societății noastre. 

 

Ucraïnès (каталонський)

 

На цьому веб-сайті ви маєте можливість слухати тексти каталонською мовою, які входять до складу розмовника «A l'abast», посібника для вивчення мови Балеарських островів, перевиданого у 2022 році на основі його першої публікації  у 2001 році. Дидактичний матеріал доповнений перекладами на найбільш поширені мови на Балеарських островах.

У цій цифровій версії, крім основних фраз і виразів, включених до брошури, які супроводжуються розділом про ресурси для вивчення мови, ви також зможете ознайомитися з різними вимовами, які характеризують каталонську мову Балеарських островів завдяки аудіо версії. В цілому, «A l'abast» — це збірник загальновживаних лінгвістичних форм,  який дозволяє користувачам познайомитися  з каталонською мовою, основним елементом єдності нашого суспільства.

 

Wòlof (Wolof)

 

Ettub net bii ngeen di gis mȅn na yombal dégg jukki yi ñu bind ci katalan te bokk ci téeréb bi ñuy dooree nàngum jokkoo. Mȅnees naa sukkandikuyu njàng làkku waa dun Baléares bu ñu defaraat ci atum 2022 te bokk ci pàcc yi ñu njȅkkoon a amal ci atum 2001.     

 

Jumtukaay yi pexey njàgale yi am na ay pàcc yu ñu tekki ci wenn wu nekk ci làkk yi ñuy gȅna wax fale ca Baleares. Ci pàcc bii nekk ci net bi, su weesoo li ci biir téeré bi, boo ci dollee pàcc bi aju ci yeneen yi ñuy soxla ngir jàng làkk wi, di nga mȅna miinante ak yenn waxin yi ñuy ràññee  Katalan yu dun Baleares. Mȅnees naa sukkandiku ci déglu rekk.        

 

Ci gàttal, am na ay melokaan yu takku yuy jàngale làkk tey yombal ñi koy jȅfandikoo ci njàlbéenum kàkku katalan. Loolu dara jiituwu ko ci rattaxal diggante waa askan wi.  

 

Xinès (中文)

 

你所访问的网站为收听加泰罗尼亚语课文提供可能。这些课文是加泰罗尼亚语基础交流指南《触手可及》的一部分。该指南基于2001年的最初版本,于2022年重新编辑发行,是学习巴利阿里群岛本土语言的工具。教学材料包含翻译成巴利阿里群岛最广泛使用的各种语言的版本。

 

在这一电子版本中,除了可以找到手册中的固定搭配和表达,及学习语言资源的部分外,你还可以通过音频选项熟悉巴利阿里群岛的加泰罗尼亚语的不同口音。简而言之, 《触手可及》是一部常用语言的汇编,读者能够初步接触到加泰罗尼亚语——这一凝聚我们社会的基本要素。