Cercador de legislació autonòmica i de textos consolidats* 


*El Departament d'Estudis Autonòmics de l'Advocacia de la Comunitat Autònoma no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest cercador. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent.

La base de dades de legislació autonòmica és un cercador normatiu de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que recopila, amb les seves modificacions:

EN CATALÀ:

  • Totes les lleis, decrets legislatius, decrets llei i decrets publicats des de l'any 1983 fins a l'actualitat (inclou l'anàlisi jurídica).
  • Els textos consolidats de totes aquestes disposicions normatives des de 1983 (aquests textos no tenen caràcter oficial i s'ofereixen per facilitar la consulta de les normes després de les seves modificacions).
  • Les ordres publicades a partir de l'any 2024 (s'està treballant en la recopilació de les anteriors).
CERCADOR

EN CASTELLÀ:

  • Totes les lleis, decrets legislatius, decrets llei, decrets i ordres publicats des de l'any 2024 (inclou l'anàlisi jurídica).
  • També hi trobareu una selecció de textos normatius autonòmics amb rang de llei, anteriors a 2024, dels quals podeu consultar la seva versió consolidada en el BOE, mitjançant l’enllaç que hem inclòs en l’anàlisi jurídica d’aquests textos.
BUSCADOR

Aquest cercador permet localitzar aquestes normes mitjançant alguna de les opcions següents:

—   Per l'any en què es varen dictar.

—   Per títol o número de norma. [+]

—   Per camp temàtic. [+]

—   Per terme exacte.

 

Aquest cercador és un instrument amb pretensió d'exhaustivitat, en què consta la totalitat de la normativa. Per aquest motiu, i a efectes sistemàtics, la informació es classifica i s’identifica visualment de la manera següent:

ico_verde.gif Normes vigents
ico_rojo.gif Normes derogades
ico_amarillo.gif Normes considerades fora d'ús o de vigència limitada
ico_azul.gif Decrets del/de la president/a

Darreres actualitzacions

Veure totes