Novetats del Pla de Formació de Llengua Catalana de 2024

Inscripció

El termini d'inscripció al Pla de Formació de Llengua Catalana de 2024 és del 7 al 20 de juny (ambdós inclosos).

La sol·licitud (en qualsevol de les modalitats d’inscripció) incorpora una declaració responsable sobre els requisits en la data d’inici dels cursos (setembre de 2024).

No és necessari aportar, juntament amb la sol·licitud, cap document addicional per acreditar els requisits declarats.

L’EBAP pot requerir en qualsevol moment que els aspirants aportin la documentació que acrediti el compliment dels requisits declarats, així com la veracitat de qualsevol dels documents que aportin en aquest procés de selecció d’alumnes, i la persona interessada ha d’aportar-los.

La inexactitud, la falsedat o l’omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s’incorpori en la declaració responsable, o la no presentació davant l’administració convocant de la documentació que, si escau, s’ha requerit per acreditar el compliment dels requisits declarats determina l’exclusió del procediment de selecció d’alumnes, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en què s’hagi pogut incórrer.