Torna

Llengua catalana EBAP

Nivell B2

Vegeu els criteris per superar les proves Pàgina Web  

Descripció del nivell

L’examinand de nivell B2 ha de ser capaç de comprendre les idees principals i secundàries de textos complexos sobre temes tant concrets com abstractes, incloses discussions tècniques en el camp de l’especialització professional. També ha de poder expressar-se amb un grau de fluïdesa i d’espontaneïtat que ha de fer possible la interacció habitual i sense tensió amb parlants experimentats. L’examinand ha de saber produir textos clars i detallats en una àmplia gamma de temes, i expressar un punt de vista sobre una qüestió.

Continguts avaluables

Els continguts avaluables del nivell B2 (avançat) són els que figuren en el document següent:

PDFContinguts avaluables del nivell B2

Estructura, durada i puntuació de la prova

Podeu consultar l’estructura, la durada i la puntuació de la prova de nivell B2 en aquest document:

PDFEstructura i durada de la prova

Model de prova

Vegeu en el document següent el model de prova del nivell B2:

PDF B2 Model de prova

PDF B2 Solucionari model de prova

Arxiu Multimedia B2 Exercici 1

Arxiu Multimedia B2 Exercici 2

Banc de proves

Proves a partir de 2020

Convocatòria 2022

Convocatòria 2021

Convocatòria 2020

Proves de convocatòries anteriors

(no en vigor)

Aquí podeu obtenir els arxius de les proves de llengua catalana de nivell B2 de les convocatòries anteriors.

Aquestes proves segueixen un sistema d’avaluació derogat i, per tant, no són vigents ni pel que fa al contingut ni a la puntuació. Les proves poden servir per practicar i fer exercicis, però en cap cas no s’han d’adoptar com a model a partir de la convocatòria de 2020.

Convocatòria 2019

Convocatòria 2018

Convocatòria 2017

Convocatòria 2016

Convocatòria 2015

Convocatòria 2014

Convocatòria 2013

Convocatòria 2012

Convocatòria 2011 (juny)

Convocatòria 2011 (octubre)

Convocatòria 2010 (juny)

Convocatòria 2010 (octubre)

Instruccions per als examinands

Consultau en el document següent les instruccions per als examinands de les proves de llengua catalana dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2.

Es publicarà pròximament

Criteris d'avaluació

Expressió escrita
Aquests document explica de manera resumida els aspectes que s’avaluen en el bloc d'expressió escrita de les proves.

PDF Criteris d'avaluació de l'expressió escrita

Expressió oral
Aquest document explica de manera resumida els aspectes que s’avaluen en el bloc d'expressió oral i interacció de les proves.

PDF Criteris d'avaluació de l'expressió oral