Torna

Llengua catalana EBAP

Equivalències

Els certificats de coneixements de llengua catalana de l’Escola Balear d’Administració Pública posteriors a la convocatòria de 2013 són equivalents als de la Direcció General de Política Lingüística, de conformitat amb l'acord que va prendre la Comissió Tècnica d’Avaluació de Coneixements de Català (CTACC) en la sessió del dia 23 de gener de 2014.

Per a la resta d'equivalències (certificats anteriors a 2013), podeu consultar:

L’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut (BOIB núm. 34, de 12 de març de 2013)

També podeu posar-vos en contacte amb la Direcció General de Política Lingüística, que és l'òrgan competent en matèria d'equivalències i homologacions de títols i certificats de llengua catalana.