Torna

Llengua catalana EBAP

Requisits d'inscripció

Personal al servei de les administracions públiques

 • Pot participar en els cursos de llengua catalana:

a) Tot el personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB) inclòs el personal del Servei de Salut i el dels cossos docents.

b) El personal dels organismes i els ens del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

c) El personal de les altres administracions de l’àmbit territorial de les Illes Balears i de les entitats dependents.

d) El personal dels serveis administratius de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

 • El personal contractat en el marc de polítiques actives d’ocupació (SOIB, SEPE) no pot participar en aquesta convocatòria.

Coneixements de llengua catalana

 • Per inscriure's als cursos de llengua catalana cal acreditar els coneixements següents:

 

Certificat

Nivell que cal acreditar

B2

Nivells A2 o B1

C1

Nivell B2

C2

Nivell C1

Llenguatge
administratiu

Nivells C1 o C2

 

 • Només es reconeixen els certificats expedits per l’EBAP, o els expedits o declarats equivalents o homologats per la Direcció General de Política Lingüística (Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura). Podeu consultar els títols, els diplomes i els certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística aquí.

Acreditació dels requisits

Personal amb dades actualitzades

 • El personal de l’Administració de la CAIB i del sector públic instrumental que en depèn que tengui les dades actualitzades en el Portal de Serveis al Personal no ha de presentar cap document referit als requisits.

 • Llevat d'oposició expressa, l’EBAP pot verificar les dades relatives als certificats de coneixements de català.

Personal sense accés al Portal del Personal

 • El personal sense accés al Portal de Serveis al Personal de la CAIB —personal del Servei de Salut, personal administratiu adscrit a centres docents i a la UIB, i personal del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma— i el personal d’altres administracions de l’àmbit territorial de les Illes Balears i de les entitats que en depenen, han d’acreditar els requisits de la forma següent:

a) Un certificat de l’administració o ens instrumental que acrediti la condició d’empleat públic o d’estar contractat per l’entitat corresponent; en el cas d’estar contractat, el certificat ha d’indicar que la contractació no deriva d’un programa de polítiques actives d’ocupació (SOIB o SEPE).

b) El certificat del nivell de coneixements de llengua catalana que sigui requisit per inscriure’s al curs sol·licitat, tret que s’hagi obtingut el certificat en alguna convocatòria de l’EBAP, circumstància que s’ha d’indicar en la sol·licitud.

 Presentació dels requisits

 • Un cop finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds, i aplicats els criteris de selecció, l’EBAP publicarà en el web Llengua Catalana EBAP la llista provisional de persones admeses al curs, juntament amb una una llista provisional d’espera amb les persones seleccionades que poden ser admeses al curs en cas d’exclusions o renúncies de les admeses.

 • En aquestes llistes s’assenyalarà quines persones han d’acreditar el compliment dels requisits que figuren en la declaració responsable i que l’EBAP no pugui comprovar d’ofici.

 • Les persones que hagin d’acreditar algun requisit o esmenar alguna deficiència disposen d’un termini de set dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació de les llistes provisionals de persones admeses, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. En cas de no atendre el requeriment, les persones quedaran excloses.

 • La documentació acreditativa dels requisits s’ha de presentar en el Registre de l’EBAP o en qualsevol de les formes que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015. (Per obtenir cita prèvia al Registre de l'EBAP, clicau aquí.)