Torna

Llengua catalana EBAP

Llenguatge administratiu (LA)

Vegeu els criteris per superar les proves Pàgina Web

Descripció del nivell

L’examinand ha de tenir la competència lingüística suficient per comprendre els texts administratius usuals i ha d’elaborar-los amb adequació i correcció.

Continguts avaluables

Els continguts avaluables de llenguatge administratiu són els que figuren en el document següent:

PDFContinguts avaluables de llenguatge administratiu

Estructura, durada i puntuació de la prova

Podeu consultar l’estructura, la durada i la puntuació de la prova de llenguatge administratiu en aquest document:

PDFEstructura i durada de la prova de llenguatge administratiu

Model de prova

Vegeu en el document següent el model de prova de llenguatge administratiu:

PDF LA Model de prova

PDF LA Solucionari model de prova

Banc de proves

Proves a partir de 2020

Convocatòria 2022

Convocatòria 2021

Convocatòria 2020

Proves de convocatòries anteriors

(no en vigor)

Aquí podeu obtenir els arxius de les proves de llengua catalana de llenguatge administratiu de les convocatòries anteriors.

Aquestes proves segueixen un sistema d’avaluació derogat i, per tant, no són vigents ni pel que fa al contingut ni a la puntuació. Les proves poden servir per practicar i fer exercicis, però en cap cas no s’han d’adoptar com a model a partir de la convocatòria de 2020.

Convocatòria 2019

Convocatòria 2018

Convocatòria 2017

Convocatòria 2016

Convocatòria 2015

Convocatòria 2014

Convocatòria 2013

Convocatòria 2012

Convocatòria 2011 (juny)

Convocatòria 2011 (octubre)

Convocatòria 2010 (juny)

Instruccions per als examinands

Consultau en el document següent les instruccions per als examinands de les proves de llengua catalana de llenguatge administratiu:

PDFInstruccions per als examinands de les proves de llengua catalana

Criteris d'avaluació

Aquests document explica de manera resumida els aspectes que s’avaluen en el bloc d'expressió escrita de les proves.

PDFAvaluació expressió escrita (LA)