Informació general

En el BOIB de 25 de maig s’ha publicat el Pla de Formació de Llengua Catalana de l'EBAP per a 2023.

BOIB Acord Pla de Formació Llengua Catalana EBAP 2022.pdf Pla de Formació de Llengua Catalana de l'EBAP per a 2023

Nombre de places per curs

 • Un curs de B2 presencial, de 30 places, a Palma.

 • Quatre cursos semipresencials de B2, de 30 places cada un: dos a Palma, un a Maó i un a Eivissa.

 • Quatre cursos semipresencials de C1, de 30 places cada un: dos a Palma, un a Maó i un a Eivissa.

 • Pel que fa als cursos en línia, per al conjunt de totes les illes:

— 70 places per al B2

— 140 places per al C1

— 140 places per al C2

— 245 places per al llenguatge administratiu.

 • Si el nombre de persones admeses a un curs supera el nombre previst de places, es farà una selecció d’alumnes.

Dates d'inici dels cursos

 • Tots els cursos (presencials, semipresencials i en línia) comencen la setmana del 26 de setembre de 2023.

 • Les dates i els horaris dels cursos presencials i semipresencials es publicaran a principis de setembre en el web Llengua Catalana EBAP.

Declaració responsable

 • Juntament amb la sol·licitud d’inscripció se signa una declaració responsable sobre el compliment dels requisits per participar en els cursos, referits sempre a la data d’inici.

 • No és necessari aportar cap document addicional. En la sol·licitud els aspirants han de consignar les dades relatives al compliment dels requisits de participació i no els han d’acreditar fins al termini que indiquen les bases.
  L’EBAP pot requerir en qualsevol moment que els aspirants aportin la documentació que acrediti el compliment dels requisits declarats, així com la veracitat de qualsevol dels documents que han d’aportar en aquest procés de selecció d’alumnes, i la persona interessada ha d’aportar-los.

 • La inexactitud, la falsedat o l’omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s’incorpori en la declaració responsable, o la no presentació de la documentació que, si escau, s’ha requerit determina l’exclusió del procediment de selecció.

Llistes de persones admeses i termini d'acreditació de requisits

 • Un cop finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds, i aplicats els criteris de selecció de les bases, l’EBAP publicarà en el web Llengua Catalana EBAP la llista provisional de persones admeses al curs.

 • Juntament amb la llista es publicarà una llista provisional d’espera amb les persones seleccionades que poden ser admeses al curs en cas d’exclusions o renúncies de les admeses.

 • En les llistes esmentades s’assenyalarà quines persones han d’acreditar el compliment dels requisits que figuren en la declaració responsable i que l’EBAP no pugui comprovar d’ofici.

 • Les persones que hagin d’acreditar algun requisit o esmenar alguna deficiència disposen d’un termini de set dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació de les llistes provisionals, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. En cas de no atendre el requeriment, les persones quedaran excloses.

 • La inclusió en la llista provisional de persones admeses no implica l’admissió automàtica als cursos, si no se n’acrediten els requisits.

 • Acabat el termini de presentació d’esmenes, l’EBAP publicarà en el web Llengua Catalana EBAP la llista definitiva de persones admeses al curs juntament amb la llista definitiva d’espera i la de persones excloses.

Acreditació dels requisits i esmena de documentació

 • El personal de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del sector públic instrumental que en depèn que tengui les dades actualitzades en el Portal de Serveis al Personal no ha de presentar cap requisit relatiu a l’acreditació de la condició d’empleat públic ni als nivells de coneixements de català.

 • D’acord amb el que estableix l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, llevat que hi consti una oposició expressa, l’EBAP pot verificar les dades relatives als certificats de coneixements de llengua catalana.

 • El personal sense accés al Portal de Serveis al Personal de la CAIB —personal del Servei de Salut, personal administratiu adscrit a centres docents i a la UIB, i personal del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma— i el personal d’altres administracions de l’àmbit territorial de les Illes Balears i de les entitats que en depenen, han d’acreditar els requisits de la forma següent:

a) Un certificat de l’administració o ens instrumental que acrediti la condició d’empleat públic o d’estar contractat per l’entitat corresponent, i que aquesta condició es mantindrà fins a la data d’inici del curs (setembre de 2023); en el cas d’estar contractat, el certificat ha d’indicar que la contractació no deriva d’un programa de polítiques actives d’ocupació (SOIB o SEPE).

 b) El certificat del nivell de coneixements de llengua catalana que sigui requisit per inscriure’s al curs sol·licitat, tret que s’hagi obtingut el certificat en alguna convocatòria de l’EBAP, circumstància que s’ha d’indicar en la sol·licitud.

 • El personal que tengui dret a l’exempció d’acreditació del nivell de coneixements de llengua catalana que preveu el Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l’ocupació pública de les Illes Balears, ha d’al·legar i acreditar que s’ha acollit a aquesta exempció i que figura en la llista de persones admeses en el procediment selectiu corresponent, amb la indicació del mitjà de publicació, enviant un correu a l’adreça electrònica formaciollengues@ebap.caib.es.

 • La documentació acreditativa dels requisits s’ha de presentar en el Registre de l’EBAP o en qualsevol de les formes que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015. (Aquí podeu obtenir cita prèvia per al Registre de l'EBAP).

Persones amb alguna discapacitat

 • Les persones admeses que tenguin alguna discapacitat reconeguda igual o superior al 33 % i necessitin alguna adaptació en el curs i/o en les proves de coneixements han de presentar a l’EBAP, quinze dies abans que comencin els cursos, un informe d’adaptació de la Direcció General d’Atenció a la Dependència, a fi de poder fer-ne un seguiment especial durant el curs i prendre les mesures o fer les adaptacions que siguin possibles.

 • Si la persona no ha presentat cap informe d’adaptació i ha seguit el curs sense adaptació, però té una discapacitat reconeguda igual o superior al 33 % i necessita que se li faci alguna adaptació en la prova, ha de presentar l’informe d’adaptació de la Direcció General d’Atenció a la Dependència en el termini d’un mes abans de la data de la prova. L’informe s’ha de presentar al Registre de l’EBAP o en qualsevol de les formes que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015. (Aquí podeu obtenir cita prèvia per al Registre de l'EBAP).

Renúncies

 • Les persones admeses que renunciïn al curs ho han de comunicar per escrit a l’EBAP, com a mínim, tres dies hàbils abans d’iniciar-se l’activitat docent.

 • Les renúncies s’han d’enviar a l’adreça de correu electrònic formaciollengues@ebap.caib.es. Si la persona inicialment admesa no comunica la renúncia en el termini esmentat, perdrà la situació de preferència en la selecció per a convocatòries posteriors, excepte en els supòsits que preveuen les bases que regeixen el Pla.

Funcionament dels cursos presencials (B2)

 • Tenen una durada de 64 hores. Les faltes d’assistència no es compensen amb la presentació de cap justificant.

 • Al llarg del curs, l’EBAP no informarà, en cap cas, sobre el nombre d’absències.

 • Per tenir dret d’examen és necessari assistir a un mínim del 80 % de les hores lectives.

 • Les persones que no arribin a aquest percentatge no tindran dret d’examen.

Funcionament dels cursos semipresencials (B2 i C1)

 • S’imparteixen mitjançant la plataforma d’aprenentatge Moodle, la qual, d’una banda, inclou els continguts teòrics i pràctics dels certificats esmentats i, de l’altra, permet avaluar el rendiment i el progrés dels alumnes, amb informes individualitzats de les activitats lectives i els resultats obtinguts.

Curs semipresencial del nivell B2

Distribució horària i requisits per tenir dret d’examen:

 a) La durada total dels cursos és de 64 hores, de les quals se n’imparteixen 32 de manera presencial i 32 en línia.

b) Per tenir dret d’examen, és necessari haver assistit, d’una banda, a un mínim del 80 % de les hores lectives corresponents a la part presencial, i de l’altra, s’han d’haver lliurat i superat, dins els terminis corresponents, el 80 % de les activitats que constitueixin els requisits mínims corresponents a la modalitat en línia.

Curs semipresencial del nivell C1

Distribució horària i requisits per tenir dret d’examen:

 a) La durada total dels cursos és de 64 hores, de les quals se n’imparteixen 24 de manera presencial i 40 en línia.

b) Per tenir dret d’examen és necessari haver assistit, d’una banda, a un mínim del 80 % de les hores lectives corresponents a la modalitat presencial, i de l’altra, s’han d’haver lliurat i superat, dins els terminis corresponents, el 80 % de les activitats que constitueixin els requisits mínims corresponents a la modalitat en línia.

Funcionament dels cursos en línia

 • La distribució horària i els requisits per tenir dret d’examen dels cursos en línia són els següents:

a) La durada total dels cursos en línia és de 64 hores, que s’imparteixen totes en aquesta modalitat.

b) Per tenir dret d’examen, s’han d’haver lliurat i superat, dins els terminis corresponents, el 80 % de les activitats que constitueixin els requisits mínims corresponents a cada curs.

 • Als efectes de reclamacions i descàrrega de documents, els cursos en línia es tancaran i s’ocultaran de la plataforma virtual després de la data de les proves de cada nivell.

Normes de participació i seguiment dels cursos

 • L’admissió a qualsevol curs de llengua catalana no suposa cap autorització de l’EBAP per deixar el lloc de treball.

 • Abans de començar els cursos, els alumnes admesos rebran unes instruccions sobre el funcionament i el desenvolupament del curs, i sobre els requisits mínims per tenir dret d’examen.

 • Les persones en situació de llicència per maternitat o paternitat o d’excedència per maternitat o paternitat o cura de familiars poden assistir als cursos de llengua catalana de l’EBAP.

 • En general, les persones en situació d’incapacitat laboral temporal no poden assistir als cursos presencials i semipresencials de llengua catalana mentre duri aquesta situació. La incapacitat temporal s’ha de comunicar per escrit a l’adreça electrònica formaciollengues@ebap.caib.es, per tal de cobrir, si escau, la plaça vacant.

 • Respecte del punt anterior, l’alumne podrà assistir a les sessions presencials si presenta un informe mèdic a l’EBAP que justifiqui que el seguiment de les activitats és compatible amb la incapacitat temporal i que la malaltia no suposa cap risc per a la salut dels participants.

 • En els cursos en línia, les persones en situació d’incapacitat temporal hi poden participar excepte si la persona interessada considera que no pot seguir el programa previst d’objectius i continguts de les activitats. En aquest cas, ho ha de comunicar a l’EBAP per tal de cobrir, si escau, la plaça vacant.

 • Es podran incorporar als cursos persones de la llista d’espera un cop començada l’activitat docent, sempre que, d'acord amb el calendari dels cursos, puguin complir el que disposen les bases pel que fa als requisits per al dret d'examen. L'EBAP comprovarà d'ofici aquesta circumstància i aplicarà, a aquestes persones, un prorrateig.

 • Al llarg del curs, l’EBAP no informarà, en cap cas, sobre el nombre d’absències ni sobre el nombre d’activitats fetes en la modalitat en línia.

 • En cas que s’esdevengui una causa greu, un motiu de força major o una necessitat sobrevinguda que impedeixi la continuïtat en el curs, s’hi podrà renunciar sense perdre la situació de preferència en la selecció per a convocatòries posteriors. Aquestes circumstàncies s’hauran de justificar documentalment.

 • Només s’expediran certificats d’assistència a les persones que tenguin dret d’examen. Els certificats d’assistència s’han de sol·licitar a l’adreça electrònica formaciollengues@ebap.caib.es una vegada acabats els cursos i publicades les llistes de persones amb dret d’examen.

Convocatòria de proves

 • Les proves es duran a terme, previsiblement, el mes d’abril de 2024.

 • Abans d’acabar els cursos es publicaran en el web Llengua Catalana EBAP i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears les dates concretes, l’horari i els llocs de realització de les proves.