Torna

Llengua catalana EBAP

Nivell C1

Vegeu els criteris per superar les proves Pàgina Web

Descripció del nivell

L’examinand de nivell C1 ha de ser capaç de comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos, i de reconèixer-ne el sentit implícit. Ha de poder expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat, i utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals. Ha de poder produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos.

Continguts avaluables

Els continguts avaluables del nivell C1 (domini funcional efectiu) són els que figuren en el document següent:

PDFContinguts avaluables del nivell C1

Estructura, durada i puntuació de la prova

Podeu consultar l’estructura, la durada i la puntuació de la prova de nivell C1 en aquest document:

Estructura i durada de la prova C1.pdfEstructura i durada de la prova C1.pdf

Model de prova

Vegeu en el document següent el model de prova del nivell C1:

PDF C1 Model de prova

PDF C1 Solucionari model de prova

Arxiu Multimedia C1 Exercici 1

Arxiu Multimedia C1 Exercici 2

Banc de proves

Proves a partir de 2020

Convocatòria 2022

Convocatòria 2021

Convocatòria 2020

Proves de convocatòries anteriors

(no en vigor)

Aquí podeu obtenir els arxius de les proves de llengua catalana de nivell C1 de les convocatòries anteriors.

Aquestes proves segueixen un sistema d’avaluació derogat i, per tant, no són vigents ni pel que fa al contingut ni a la puntuació. Les proves poden servir per practicar i fer exercicis, però en cap cas no s’han d’adoptar com a model a partir de la convocatòria de 2020.

Convocatòria 2019

Convocatòria 2018

Convocatòria 2017

Convocatòria 2016

Convocatòria 2015

Convocatòria 2014

Convocatòria 2013

Convocatòria 2012

Convocatòria 2011 (juny)

Convocatòria 2011 (octubre)

Convocatòria 2010 (juny)

Convocatòria 2010 (octubre)

Instruccions per als examinands

Consultau en el document següent les instruccions per als examinands de les proves de llengua catalana dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2.

Es publicarà pròximament

Criteris d'avaluació

Expressió escrita

Aquests document explica de manera resumida els aspectes que s’avaluen en el bloc d'expressió escrita de les proves.

PDF Criteris d'avaluació de l'expressió escrita

Expressió oral

Aquest document explica de manera resumida els aspectes que s’avaluen en el bloc d'expressió oral i interacció de les proves.

PDF Criteris d'avaluació de l'expressió oral