Torna

Llengua catalana EBAP

Nivell B1

Vegeu els criteris per superar les proves Pàgina Web

Descripció del nivell

L’examinand ha de poder resoldre la major part de situacions comunicatives bàsiques i quotidianes, i produir i descodificar textos sobre temes que li són familiars o d’interès personal.

Continguts avaluables

Els continguts avaluables del nivell B1 (llindar) són els que figuren en el document següent:

PDFContinguts avaluables del nivell B1

Estructura, durada i puntuació de la prova

Podeu consultar l’estructura, la durada i la puntuació de la prova de nivell B1 en aquest document:

PDFEstructura i durada de la prova de B1

Model de prova

Vegeu en el document següent el model de prova del nivell B1:

PDF B1 Model de prova

PDF B1 Solucionari model de prova

Arxiu Multimedia B1 Exercici 1

Arxiu Multimedia B1 Exercici 2. Oficis i oficines 1

Arxiu Multimedia B1 Exercici 2. Oficis i oficines 2

Arxiu Multimedia B1 Exercici 2. Oficis i oficines 3

Arxiu Multimedia B1 Exercici 2. Oficis i oficines 4

Arxiu Multimedia B1 Exercici 2. Oficis i oficines 5

Banc de proves

Proves a partir de 2020

Convocatòria 2022

Convocatòria 2021

Convocatòria 2020

Proves de convocatòries anteriors

(no en vigor)

Aquí podeu obtenir els arxius de les proves de llengua catalana de nivell B1 de les convocatòries anteriors.

Aquestes proves segueixen un sistema d’avaluació derogat i, per tant, no són vigents ni pel que fa al contingut ni a la puntuació. Les proves poden servir per practicar i fer exercicis, però en cap cas no s’han d’adoptar com a model a partir de la convocatòria de 2020.

Convocatòria 2019

Convocatòria 2018

Convocatòria 2017

Convocatòria 2016

Convocatòria 2015

 

Instruccions per als examinands

Consultau en el document següent les instruccions per als examinands de les proves de llengua catalana dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2.

Es publicarà pròximament

Criteris d'avaluació

Expressió escrita
Aquests document explica de manera resumida els aspectes que s’avaluen en el bloc d'expressió escrita de les proves.

PDF Criteris d'avaluació de l'expressió escrita

Expressió oral
Aquest document explica de manera resumida els aspectes que s’avaluen en el bloc d'expressió oral i interacció de les proves.

PDF Criteris d'avaluació de l'expressió oral