Torna

Llengua catalana EBAP

Destinataris

desc_Destinataris_transparencia.png

Pot inscriure's als cursos de llengua catalana:

Lapiz.png El personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears —inclòs el personal del  Servei de Salut i el dels cossos docents.

Lapiz.png El personal dels organismes i els ens del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Lapiz.png El personal de les altres administracions de l'àmbit territorial de les Illes Balears i de les entitats que en depenen.

Lapiz.png El personal dels serveis administratius de la Universitat de les Illes Balears.

El personal de les administracions amb les quals l'EBAP ha subscrit un conveni per a un nivell corresponent no pot inscriure's en els cursos; en concret, el personal de l'IMAS no pot inscriure's en els dels nivells B2, C1 i de llenguatge administratiu.

El personal contractat en el marc de polítiques actives d’ocupació no pot participar en aquesta convocatòria(programes del SOIB o del SEPE) no pot participar en aquesta convocatòria.