Torna

Llengua catalana EBAP

Criteris per superar les proves

Certificat.jpg

Com a conseqüència de l’adaptació al Decret 21/2019, d’avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana, per superar les proves oficials i obtenir el certificat corresponent s’ha d’obtenir com a mínim el 60 % de la qualificació de cada bloc que forma la prova.

Els blocs de comprensió oral i comprensió escrita formen un sol bloc (vegeu l'apartat «Estructura, durada i puntuació de la prova» de cada nivell a la secció "Avaluació").

En les proves en què no s’hagi superat algun bloc o més, no es corregirà ni puntuarà el bloc de l’expressió escrita.

En cap cas, per superar les proves, no es té en compte el nombre d’activitats duites a terme durant el curs.