Informació general

En el BOIB de dia 6 de juny s’ha publicat el Pla de Formació de Llengua Catalana de l'EBAP per a l'any 2024.

BOIB Acord Pla de Formació Llengua Catalana EBAP 2022.pdf Pla de Formació de Llengua Catalana de l'EBAP per a 2024

Nombre de places per curs

 • El nombre de places per nivell són les següents:

— 175 places per al B2

— 245 places per al C1

— 210 places per al C2

— 280 places per al llenguatge administratiu.

 • Si el nombre de persones admeses a un curs supera el nombre previst de places, es farà una selecció d’alumnes.

Dates d'inici dels cursos

 • Tots els cursos comencen la setmana del 23 de setembre de 2024.

Declaració responsable

 • Juntament amb la sol·licitud d’inscripció se signa una declaració responsable sobre el compliment dels requisits per participar en els cursos (punts 4 i 5 de les bases).

 • No és necessari aportar cap document addicional. En la sol·licitud els aspirants han de consignar les dades relatives al compliment dels requisits de participació i no els han d’acreditar.

 • L’EBAP pot requerir en qualsevol moment que els aspirants aportin la documentació que acrediti el compliment dels requisits declarats, així com la veracitat de qualsevol dels documents que aportin en aquest procés de selecció d’alumnes, i la persona interessada ha d’aportar-los.

 • La inexactitud, la falsedat o l’omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s’incorpori en la declaració responsable, o la no presentació de la documentació que, si escau, s’ha requerit determina l’exclusió del procediment de selecció.

Llistes de persones admeses i llistes d'espera

 •  Finalitzat el termini d’inscripció, i un cop aplicats els criteris de selecció (punts 4 i 5 de les bases) i de preferència (punt 13 de les bases), l’EBAP publicarà en el web Llengua Catalana EBAP (http://catalaebap.caib.cat) les llistes de persones admeses als cursos.

 • Juntament amb les llistes de persones admeses als cursos, l’EBAP publicarà les llistes d’espera amb les persones que compleixen els criteris de selecció i que, per tant, poden ser admeses als cursos en cas d’exclusions o renúncies de les admeses. Les llistes d’espera seran ordenades segons els mateixos criteris que les llistes de persones admeses (punt 13 de les bases).

Persones amb alguna discapacitat reconeguda

 • Les persones admeses que tenguin alguna discapacitat reconeguda igual o superior al 33 % i necessitin alguna adaptació en el curs i/o en les proves de coneixements han de presentar a l’EBAP, quinze dies abans que comencin els cursos, un informe d’adaptació de la Direcció General d’Atenció a la Dependència, a fi de poder fer-ne un seguiment especial durant el curs i prendre les mesures o fer les adaptacions que siguin possibles.

 • Si la persona no ha presentat cap informe d’adaptació i ha seguit el curs sense adaptació, però té una discapacitat reconeguda igual o superior al 33 % i necessita que se li faci alguna adaptació en la prova, ha de presentar l’informe d’adaptació de la Direcció General d’Atenció a la Dependència en el termini d’un mes abans de la data de la prova. L’informe s’ha de presentar al Registre de l’EBAP o en qualsevol de les formes que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015. (Aquí podeu obtenir cita prèvia per al Registre de l'EBAP).

Renúncies

 • Les persones admeses que renunciïn al curs ho han de comunicar per escrit a l’EBAP, com a mínim, tres dies hàbils abans d’iniciar-se l’activitat docent.

 • Les renúncies s’han d’enviar a l’adreça de correu electrònic formaciollengues@ebap.caib.es. Si la persona inicialment admesa no comunica la renúncia en el termini esmentat, perdrà la situació de preferència en la selecció per a convocatòries posteriors, excepte que la renúncia sigui per causa de força major degudament acreditada.

Funcionament dels cursos

 • La distribució horària i els requisits per tenir dret d’examen dels cursos en línia són els següents:

a) La durada total dels cursos en línia és de 64 hores, que s’imparteixen totes en aquesta modalitat.

b) Per tenir dret d’examen, s’han d’haver lliurat i superat, dins els terminis corresponents, el 80 % de les activitats que constitueixin els requisits mínims corresponents a cada curs.

 • Als efectes de reclamacions i descàrrega de documents, els cursos en línia es tancaran i s’ocultaran de la plataforma virtual després de la data de les proves de cada nivell.

Normes de participació i seguiment dels cursos

 • L’admissió a qualsevol curs de llengua catalana no suposa cap autorització de l’EBAP per deixar el lloc de treball.

 • Abans de començar els cursos, els alumnes admesos rebran unes instruccions sobre el funcionament i el desenvolupament del curs, i sobre els requisits mínims per tenir dret d’examen.

 • Les persones en situació de llicència per maternitat o paternitat o d’excedència per maternitat o paternitat o cura de familiars poden participar en els cursos de llengua catalana de l’EBAP.

 • Les persones en situació d’incapacitat laboral temporal poden participar en els cursos en línia, excepte si la persona interessada considera que no pot seguir el programa previst d’objectius i continguts de les activitats. En aquest cas, ho ha de comunicar a l’EBAP, a través de l’adreça formaciollengües@ebap.caib.es, per tal de cobrir, si s’escau, la plaça vacant.

 • En els cursos en línia, les persones en situació d’incapacitat temporal hi poden participar excepte si la persona interessada considera que no pot seguir el programa previst d’objectius i continguts de les activitats. En aquest cas, ho ha de comunicar a l’EBAP per tal de cobrir, si escau, la plaça vacant.

 • Es podran incorporar als cursos persones de la llista d’espera un cop iniciada l’activitat docent, sempre que, d'acord amb el calendari dels cursos, puguin complir el que disposen les bases pel que fa als requisits per al dret d'examen (punt 20.2). L'EBAP comprovarà d'ofici aquesta circumstància i aplicarà, a aquestes persones, un prorrateig per calcular el percentatge mínim de les activitats obligatòries.

 • Al llarg del curs, l’EBAP no informarà, en cap cas, sobre el nombre d’activitats fetes en la modalitat en línia.

 • En cas que s’esdevengui una causa greu, un motiu de força major o una necessitat sobrevinguda que impedeixi la continuïtat en el curs, s’hi podrà renunciar sense perdre la situació de preferència en la selecció per a convocatòries posteriors. Aquestes circumstàncies s’hauran de justificar documentalment.

 • Només s’expediran certificats d’assistència a les persones que tenguin dret d’examen. Els certificats d’assistència s’han de sol·licitar a l’adreça electrònica formaciollengues@ebap.caib.es una vegada acabats els cursos i publicades les llistes de persones amb dret d’examen.

Convocatòria de proves

 • Les proves es duran a terme, previsiblement, el mes d’abril de 2025.

 • Abans d’acabar els cursos es publicaran en el web Llengua Catalana EBAP i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears les dates concretes, l’horari i els llocs de realització de les proves.