Torna

Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics

desc_00 Introducció BR.png

Coneixes els teus drets lingüístics?

Quan parlam de drets lingüístics parlam, essencialment, del benestar de les persones a través de l’ús de la llengua. La possibilitat d’exercir els drets lingüístics es modula a partir de l’estatus jurídic de la llengua en un territori determinat. Així, la declaració d’oficialitat d’una llengua suposa, en principi, la màxima garantia del dret d’emprar-la. Ara bé, en el nostre cas, el desequilibri històric entre la protecció legal del castellà ─llengua pròpia d’una part d’Espanya i oficial arreu de l’Estat─ i el català ─llengua pròpia i oficial, entre altres territoris, de les Illes Balears─ provoca que, malgrat el caràcter oficial de les dues llengües, encara avui els ciutadans topin sovint amb dificultats per exercir el dret d’emprar la llengua catalana en la seva vida quotidiana. En aquest context, totes les institucions de les Balears tenen els mandats estatutaris, d’una banda, de crear les condicions que permetin arribar a la igualtat plena de les dues llengües oficials quant als drets dels ciutadans i, de l’altra, de normalitzar l’ús de la llengua catalana. L’objectiu és, al capdavall, que tots els ciutadans puguin gaudir del mateix benestar amb independència de la llengua oficial que decideixin emprar.

Fent clic damunt cadascun dels enllaços següents podreu accedir a informació sobre els drets lingüístics en diferents àmbits i situacions de comunicació. L’objectiu és que cadascú conegui els drets lingüístics que l’emparen i prengui consciència de la seva responsabilitat a l’hora de facilitar l’exercici d’aquests drets a altres conciutadans.

desc_01 Il·lustració gener BR.png

El dret de saber català

desc_03 Il·lustració març BR.png

Drets lingüístics en l'àmbit de les administracions públiques

desc_04 Il·lustració abril BR.png

Drets lingüístics en l'àmbit sanitari i assistencial

desc_05 Il·lustració maig BR.png

Drets lingüístics en l'àmbit de la justícia

desc_06 Il·lustració juny BR.png

Drets lingüístics en l'àmbit notarial

desc_08 Il·lustració agost BR.png

Drets lingüístics en l'àmbit de les assegurances

desc_09 Il·lustració setembre BR.png

Drets lingüístics en l'àmbit de les forces i els cossos de seguretat i de la seguretat privada

desc_10 Il·lustració octubre BR.png

Drets lingüístics en l'àmbit dels mitjans de comunicació

desc_11 Il·lustració novembre BR.png

Drets lingüístics en l'àmbit laboral

desc_12 Il·lustració desembre BR.png

Drets lingüístics en l'àmbit de les relacions comercials i de serveis