Torna

Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics

desc_09 Il·lustració setembre BR.pngForces i cossos de seguretat i seguretat privada

Els membres de les forces i els cossos de seguretat, com a servidors públics, estan subjectes al marc legal que regula l’oficialitat de la llengua catalana a les Illes Balears, i la seva actuació ha de propiciar en tot moment l’exercici dels drets lingüístics dels ciutadans. El personal de seguretat privada que, per mitjà de concessions administratives, exerceix tasques que impliquen la interacció amb ciutadans també ha d’ajustar la seva actuació al règim d’oficialitat lingüística.


Normativa de referència

● Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears

Article 54
Deures

Sens perjudici del que estableix la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat, a més dels que els corresponen per la seva condició de funcionaris de l’Administració local, els membres dels cossos de policia local i els policies en els ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local han de complir els deures que preveu aquesta Llei i, en particular, els següents:

[...]

n) Respectar el dret dels ciutadans a adreçar-se’ls en qualsevol de les llengües oficials de les Illes Balears.

Article 68
Faltes molt greus

Són faltes molt greus:

[...]

n) Tota actuació que suposi discriminació per raó d’origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual, sexe, llengua, opinió, lloc de naixement o veïnatge, o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. [...]

● Llei orgànica 4/2010, de 20 de maig, del règim disciplinari del Cos Nacional de Policia

Article 7
Faltes molt greus

Són faltes molt greus:

[...]

n) Tota actuació que suposi discriminació per raó d’origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual, sexe, llengua, opinió, lloc de naixement o veïnatge, o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. [...]

● Llei orgànica 12/2007, de 22 d’octubre, del règim disciplinari de la Guàrdia Civil

Article 7
Faltes molt greus

Són faltes molt greus, sempre que no constitueixin delicte:

[...]

4. Qualsevol actuació que suposi discriminació o assetjament per raó d’origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat, orientació sexual, sexe, llengua, opinió, lloc de naixement o veïnatge, o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. [...]

Article 8
Faltes greus

Són faltes greus, sempre que no constitueixin delicte o falta molt greu:

[...]

38. La negativa a tramitar una denúncia formulada en una llengua oficial.

● Llei 5/2014, de 4 d’abril, de seguretat privada

Article 58
Infraccions del personal que exerceixi funcions de seguretat privada

[...]

1. Infraccions molt greus:

[...]

h) L’exercici abusiu de les seves funcions en relació amb els ciutadans.

[...]

2. Infraccions greus:

[...]

c) La manca de respecte a l’honor o a la dignitat de les persones. [...]

● Decret 49/2018, de 21 de desembre, sobre l’ús de les llengües oficials en l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Disposició addicional vuitena
Desplegament de la disposició addicional cinquena de la Llei 3/2003

1. D’acord amb el que preveu la disposició addicional cinquena de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i en la mesura que despleguen els articles 43 i 44 de la Llei esmentada, els articles 3.1, 7, 8, 12.1, 13-17, 19, 20, 23, 24, 28 i 29.1 d’aquest Decret són aplicables, sens perjudici de l’autonomia d’organització de cada ens i sempre que no entrin en contradicció amb la seva reglamentació específica:

[…]

e) Als concessionaris de serveis públics de competència de les administracions de les Illes Balears.