desc_08 Il·lustració agost BR.pngDrets lingüístics en l’àmbit de les assegurances

Com a prenedors d’una assegurança, els ciutadans de les Illes Balears tenen el dret de disposar de la pòlissa del contracte redactada en llengua catalana. La informació prèvia sobre el producte d’assegurança s’ha d’oferir en les llengües oficials al territori. Les entitats asseguradores i els mediadors i distribuïdors d’assegurances estan subjectes al que estableix la Llei de normalització lingüística quant a l’oficialitat de la llengua catalana i els drets lingüístics dels ciutadans.


Normativa de referència

● Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de contracte d’assegurança

Article vuitè

La pòlissa del contracte s’ha de redactar, a elecció del prenedor de l’assegurança, en qualsevol de les llengües espanyoles oficials al lloc on es formalitzi. Si el prenedor ho sol·licita, s’ha de redactar en una altra llengua distinta, de conformitat amb la Directiva 92/96, del Consell de la Unió Europea, de 10 de novembre de 1992. [...]

● Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents pel qual s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea en l’àmbit de la contractació pública en determinats sectors; d’assegurances privades; de plans i fons de pensions; de l’àmbit tributari i de litigis fiscals

Article 176
Deure general d’informació prèvia sobre el contracte de l’assegurança distint de l’assegurança de vida: document d'informació prèvia

[...]

3. El document d’informació prèvia sobre el producte d’assegurança ha de complir els requisits següents:

[...]

d) S’ha de redactar en les llengües oficials, o en una de les llengües oficials, emprades a la part de l’Estat membre en el qual es distribueixi el producte d’assegurança, o en una altra llengua si el client i el distribuïdor ho acorden d'aquesta manera.

Article 182
Modalitat de transmisió d’información general

1. Tota informació que s’hagi de proporcionar en virtut dels articles 173, 174, 175 i 180 s’ha de comunicar als clients:

[...]

c) en una llengua oficial de l’Estat membre en el qual se situï el risc o de l’Estat membre del compromís o en qualsevol altra llengua acordada per les parts [...].

● Llei 20/2005, de 14 de novembre, sobre la creació del Registre de contractes d’assegurança de cobertura de mort

Article 7
Emissió del certificat pel Registre i informació que les entitats asseguradores han de subministrar al consultant

1. El registre ha d’emetre, en el termini que es determini reglamentàriament, un certificat en què consti en quins contractes vigents figurava com a assegurada la persona finada i amb quina entitat asseguradora. En el cas que la persona finada no figuri com a assegurada en cap contracte dels que s’inclouen en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei, aquest fet s’ha de fer constar en el certificat que s’emeti.

El certificat del registre s’ha d’emetre en la llengua emprada pel peticionari en la sol·licitud d’informació de dades corresponent, ja sigui en castellà o en qualsevol de les llengües que tenen caràcter d’oficial en alguna comunitat autònoma.