Torna

Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics

Memòria de l'Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics 2022

En total, durant l'any 2022 l’Oficina ha gestionat 156 sol·licituds d’actuació (105 reclamacions, 38 suggeriments i 13 consultes). Es tracta d’una xifra que, tal com ja va passar en el període anterior, reflecteix la bona resposta dels ciutadans a aquest organisme i la necessitat de crear-lo.

Dels 156 casos, una vegada analitzats, s’ha conclòs que 141 o bé tenien base jurídica o bé eren consultes. Aquests són els casos que han estat tramitats pròpiament per l’Oficina. Si ens fixam en la llengua de referència d’aquests casos, 7 (el 5 %) fan referència al castellà: 3 consultes sobre normativa i 4 reclamacions sobre qüestions com la manca de la versió en castellà d’un formulari o un missatge informatiu. Tots han estat resolts satisfactòriament. Els casos relatius al català (128), representen el 91 % del conjunt de l’actuació de l’Oficina. Es tracta de 89 reclamacions, 31 suggeriments i 8 consultes. Entre aquests, destaca que hi ha 32 casos en què els ciutadans no han pogut parlar la llengua pròpia de les Illes Balears o han tingut problemes per fer-ho (un 25 % dels referits al català), a més d’altres casos d’incompliment de la normativa.

Com l'any passat, les dades permeten constatar les diferències, tant quantitatives com qualitatives, entre les vulneracions de drets si es refereixen a una llengua oficial o a l’altra. Cal tenir en compte, a més, que tots els indicis apunten que els casos registrats per l’Oficina només representen una part molt petita de les situacions en què els ciutadans catalanoparlants es troben amb obstacles per emprar la seva llengua.

Com a novetats respecte de la memòria anterior, la memòria de 2022 conté una mostra de l’argumentari generat per l’Oficina per gestionar els casos que ha tramitat i l’exposició d’alguns exemples d’èxit, en què la intervenció de l’Oficina ha trobat la resposta positiva de l’altra part i ha propiciat un canvi que ha suposat una millor atenció dels drets lingüístics dels ciutadans, fet que mostra la rellevància de la tasca duita a terme. S’exposen un total de 5 casos, 4 dels quals són de l’àmbit privat.

 

Podeu consultar la memòria completa en aquest enllaç: Memòria de l'Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics 2022.

 

D'altra banda, cal destacar que, fins al juny de 2023, l’Oficina ha gestionat 67 casos (55 reclamacions, 7 suggeriments i 5 consultes), 64 dels quals es tramiten perquè estan fonamentats o són consultes. D’aquests, 63 fan referència a l’ús del català (98 %) i un fa referència a l’ús del castellà (2 %). Trobareu més informació en aquest enllaç.