Torna

Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics

desc_Parella fons verd.png

D'acord amb l'article 3 del Decret 89/2019, de 29 de novembre, pel qual es crea i es regula l'Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics a les Illes Balears, l'Oficina té assignades les funcions següents:

a) Recollir i tramitar les reclamacions sobre vulneració de drets lingüístics i els suggeriments relacionats amb la tutela d'aquests drets.

b) Atendre les consultes formulades respecte dels drets lingüístics i la normativa que els empara.

c) Difondre informació sobre els drets lingüístics i la necessitat de garantir-los.

d) Col·laborar amb els òrgans o ens dependents de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que han estat objecte de reclamacions i suggeriments a fi de garantir els drets dels parlants, evitar que es reprodueixin situacions de vulneració d'aquests drets i millorar l'atenció lingüística dels serveis públics.

e) Fer les propostes de mesures normatives que es considerin necessàries per garantir els drets lingüístics dels ciutadans de les Illes Balears.

f) Col·laborar amb els òrgans de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears competents en matèria de protecció dels drets dels consumidors i usuaris.

g) Afavorir, a través d'assessorament i recursos, la cooperació o col·laboració amb institucions, organismes i entitats de caràcter públic i privat en matèria de garantia de drets lingüístics.