Torna

Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics

L’Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics atén tres tipus de sol·licitud d’actuació:


— Si considerau que els vostres drets lingüístics han estat vulnerats i voleu que s’adoptin les mesures oportunes, podeu presentar una reclamació.

— Si voleu contribuir a salvaguardar els drets lingüístics en la societat i a millorar l’atenció lingüística dels serveis públics, podeu presentar un suggeriment.

— Si voleu obtenir assessorament sobre els drets lingüístics i sobre la normativa que els empara, podeu presentar una consulta.

Les reclamacions i les consultes han d’incloure les dades següents:

  • L’òrgan al qual s’adreça l’escrit (l’Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics).
  • El nom i els llinatges de la persona interessada.
  • Les dades de contacte.
  • En el cas que actuï un representant, identificació i mitjà d’acreditació de la representació.
  • La descripció dels fets esdevinguts i les raons que motiven l’escrit.
  • La data i la signatura.

En el cas de les reclamacions i les consultes no s’admeten i, per tant, no es tramiten els escrits anònims.

Els suggeriments poden ser anònims. En aquest cas, s’entendrà que renunciau a rebre comunicacions de l’Oficina.

Les sol·licituds d'actuació es poden adreçar a l'Oficina de manera telemàtica o de manera presencial.


TERMINIS PER RESPONDRE

Dins el termini d’un mes des de la data d’entrada de la vostra sol·licitud d'actuació, l’Oficina us informarà de l’estat de la tramitació.

Dins el termini de tres mesos, rebreu una comunicació amb la informació sobre el resultat de les actuacions duites a terme.