Torna

Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics

desc_06 Il·lustració juny BR.pngDrets lingüístics en l'àmbit notarial

Els ciutadans tenen dret a triar la llengua oficial en què volen que es redactin els instruments públics autoritzats pel notari. En el cas de discrepància entre els atorgants, s’han de redactar en les dues llengües oficials. Les còpies s’han d’expedir en l’idioma oficial que demani el sol·licitant. El Col·legi Notarial, com a corporació de dret públic, ha d’ajustar la seva actuació a la normativa que regula l’ús de les llengües oficials a les Balears i als drets lingüístics que se’n deriven.


Normativa de referència

● Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística a les Illes Balears

Article 10

3. Els documents públics atorgats a les Illes Balears s’han de redactar en la llengua oficial escollida per l’atorgant, o, si hi ha més d’un atorgant, en l’idioma que aquests acordassin. En cas de discrepància els documents es redactaran en les dues llengües. Les còpies s’expediran en la llengua utilitzada en la matriu.

● Decret de 2 de juny de 1944 pel qual s’aprova amb caràcter definitiu el Reglament de l’organització i règim del notariat

Article 149

Els instruments públics s'han de redactar en l'idioma oficial del lloc de l'atorgament que els atorgants hagin convingut. En cas de discrepància entre els atorgants respecte de l'ús de només una de les llengües oficials, l'instrument públic s'ha de redactar en les llengües oficials existents. Les còpies s'han d'expedir en l'idioma oficial del lloc que demani el sol·licitant.

● Decret 49/2018, de 21 de desembre, sobre l’ús de les llengües oficials en l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Disposició addicional vuitena
Desplegament de la disposició addicional cinquena de la Llei 3/2003

1. D’acord amb el que preveu la disposició addicional cinquena de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i en la mesura que despleguen els articles 43 i 44 de la Llei esmentada, els articles 3.1, 7, 8, 12.1, 13-17, 19, 20, 23, 24, 28 i 29.1 d’aquest Decret són aplicables, sens perjudici de l’autonomia d’organització de cada ens i sempre que no entrin en contradicció amb la seva reglamentació específica:

[...]

d) A les corporacions de dret públic de les Illes Balears. [...]