Butlletins oficials i cercadors de normativa en català

En el suplement en llengua catalana del BOE es poden trobar els continguts següents:

El sumari complet de la secció I, «Disposicions generals», del BOE. Des del maig del 2021 ja no es pot troba el suplement en llengua catalana.

La traducció catalana de les lleis, els reials decrets llei, els reials decrets legislatius, les transposicions de les directives de la Unió Europea i els reglaments executius sotmesos a consulta del Consell d’Estat.

És el diari oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en què es publiquen les disposicions, els actes i els anuncis la inserció dels quals determina l’ordenament jurídic, com també els textos dels particulars que han de ser publicats per garantir-ne l’eficàcia jurídica i el coneixement.

Base de dades de legislació autonòmica de l’Institut d’Estudis Autonòmics que recopila la versió catalana de totes les lleis i tots els decrets promulgats a les Illes Balears des de l'any 1983 fins a l'actualitat, amb les modificacions corresponents. També ofereix els texts consolidats de les lleis i els decrets autonòmics.

Cercador de normativa estatal en català del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Ofereix la legislació més rellevant, permanentment actualitzada i agrupada segons els camps següents: dret administratiu, dret civil, dret constitucional, dret laboral i legislació social, dret mercantil, dret penal, dret processal, dret tributari i organització judicial.

Es tracta d’un projecte de la Generalitat de Catalunya que ofereix una selecció de normes estatals consolidades en català, a part de permetre fer cerques de normes dels àmbits del dret de Catalunya, de la Unió Europea i internacional.