Llenguatge jurídic

Aquí teniu accés a una sèrie de recursos per adquirir coneixements de llenguatge jurídic català. De moment, s’hi inclouen cursos en línia i publicacions i recursos disponibles a través d’Internet.

Aula Mestra és un espai dins la plataforma d’aprenentatge en línia Parla.cat que conté material i activitats de cursos de català de diferents nivells i de cursos de llenguatges d’especialitat, aportats per la comunitat de professors d’aquest entorn. Inclou recursos per adquirir coneixements de llenguatge jurídic català.

Aquest curs s’adreça especialment a estudiants i personal docent d’ensenyaments jurídics o lingüístics, a personal de gestió que treballa amb documents jurídics i a professionals de la justícia, la traducció jurídica i la normalització lingüística. També va adreçat a qualsevol persona interessada en el llenguatge jurídic. Permet preparar la prova per obtenir el certificat de llenguatge jurídic (J) de la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC).

Versió en PDF de la segona edició del manual Curs de llenguatge jurídic, del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Inclou el solucionari dels exercicis.

Aquest manual pretén resoldre els problemes reals amb què es troben les persones que redacten documents de l’àmbit de la justícia. Inclou criteris de redacció, un vocabulari de dubtes, un apartat de convencions i un recull de documentació judicial.

La finalitat d’aquesta publicació és proporcionar a professionals, organismes i entitats responsables de traduccions i edicions de texts legals uns criteris eminentment pràctics per resoldre diferents qüestions de llengua i, a la vegada, contribuir a l’homogeneïtat d’estil d’aquests texts. Aquests criteris són el resultat de la resolució dels problemes principals que han sorgit en el procés de traducció de les lleis i altres disposicions per a l’edició del Butlletí Oficial de l’Estat en català.

Com a portal de recursos de llenguatge jurídic català per excel·lència, reuneix la major part de recursos lingüístics i jurídics, s'actualitza de forma continuada i s'hi incorporen nous documents per tal de facilitar la tasca professional dels seus principals destinataris. S'hi poden trobar material didàctic per aprendre llenguatge jurídic, formularis indexats per tipologia, enllaços als principals recursos lingüístics, etc.