Llenguatge administratiu

Les entitats que figuren a continuació organitzen cursos de llenguatge administratiu català en diferents modalitats (presencials i en línia).

L’EBAP organitza cursos de llenguatge administratiu i també convoca proves per avaluar aquests coneixements específics de català. Pot inscriure’s a aquests cursos:

El personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
El personal dels organismes i dels ens del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
El personal de les altres administracions de l’àmbit territorial de les Illes Balears i de les entitats que en depenen.
El personal dels serveis administratius de la Universitat de les Illes Balears.

A més de cursos de llengua catalana de diferents nivells (A1, A2, B1, B2, C1 i C2), l'Institut d'Estudis Baleàrics ofereix cursos de llenguatge administratiu. Els cursos poden ser presencials, semipresencials i a distància. Amb els cursos de l’Institut d’Estudis Baleàrics us podeu preparar per a les proves lliures per obtenir un certificat oficial de coneixements de català que organitza la Direcció General de Cultura.

L’Escola Municipal de Mallorquí, de Manacor, organitza cursos de llenguatge adiministratiu, a més de cursos de llengua catalana corresponents als certificats de coneixements de català que expedeix la Direcció General de Cultura del Govern de les Illes Balears (A2, B1, B2, C1 i C2). Els cursos són presencials i en línia.