Torna

Sobirania Alimentària

La revaloració dels mercats i les fires ha de servir per a millorar el medi rural i agrari, el patrimoni històric i cultural associat i contribuir a la desestacionalització.

Objectius

El projecte pretén la millora del autoabastiment alimentari a les Illes Balears sobre la base de processos participatius amb el sector productiu i els consumidors, millorant la cadena alimentària mitjançant la dinamització, conservació i promoció dels mercats agraris de proximitat i les fires singulars.

Actuacions

El conjunt dels mercats i fires singulars de les Illes Balears simbolitza un model de venda directa i de km0 de productes alimentaris obtinguts i elaborats de forma local que apropa al sector agrari, ramader, pesquer i a les indústries agroalimentàries vinculades, a la població resident i flotant de les illes de forma periòdica per tot el territori de les Illes Balears. Han patit un retrocés davant el creixement de les grans superfícies i supermercats.

Els mercats i les fires a més del seu valor als circuits curts de distribució agrària local duen associats valors beneficiosos per l'economia, els medis rural, agrari i marí, el patrimoni cultural i turisme més sostenible i de temporada baixa

Per això, aquest projecte es planteja com a objectius específics els següents:

- Estudi i diagnòstic sobre el paper dels mercats i fires singulars en la producció dels aliments sostenibles, saludables i locals

- Desenvolupar una estratègia interinstitucional de dinamització, conservació i posada en valor dels mercats i fires singulars que contempli la priorització d'espais destinats a la venda directa i mesures que millorin la presència del sector de l'agroalimentació local i artesana en aquests espais comercials,

- Fomentar l'associacionisme, la creació de xarxes de coordinació entre mercats i el consum responsable

- Dinamitzar els mercats i els circuits curts de comercialització i el consum responsable per a consumidors i productors.

- Catalogar els mercats com a patrimoni immaterial balear per valorar-los i preservar-ne el valor històric i sociocultural.

- Promoure plans específics individualitzats per a cada mercat a nivell municipal i dissenyar una campanya de promoció institucional dels mercats i fires singulars a nivell balear

ITS 2019-157  Finançat amb fons de l’Impost del Turisme sostenible del Govern de les Illes Balears

desc_IllesBalearsSostenibles_CAT_col.jpg

Projecte d'inversió: Actuacions per a la dinamització, conservació i posada en valor de mercats i fires singulars, ITS 2019-157.

PROGRAMES I OBJECTIUS DEL PROJECTE D’INVERSIÓ

L'Objectiu general és contribuir a la millora de l'autoabastiment alimentari de les Illes balears sobre la base de processos participatius amb el sector productiu i els consumidors, millorant la cadena alimentària mitjançant la dinamització, conservació i promoció dels mercats agraris de proximitat i les fires singulars, fomentant la valoració dels productes alimentaris sostenibles, locals, saludables i de qualitat sensibilitzant a la població en la importància de la producció d'aliments locals que a més compleixen amb els objectius mediambientals, formen part de models d'economia circular i baix impacte ambiental i per tant són mesures per a la mitigació del canvi climàtic i per a la millora de la salut a través de l'alimentació.

Els objectius específics són:

-Estudiar i diagnosticar el paper dels mercats i fires singulars en la producció dels aliments sostenibles, saludables i locals.

- Desenvolupar una estratègia interinstitucional de dinamització, conservació i posada en valor dels mercats i fires singulars que contempli la priorització d'espais destinats a la venda directa i mesures que millorin la presència del sector de l'agroalimentació local i artesana en aquests espais comercials,

- Fomentar l'associacionisme, la creació de xarxes de coordinació entre mercats i el consum responsable.

- Dinamitzar els mercats i els circuits curts de comercialització i el consum responsable per a consumidors i productors.

- Catalogar els mercats com a patrimoni immaterial balear per valorar-los i preservar-ne el valor històric i sociocultural.

- Promoure plans específics individualitzats per a cada mercat a nivell municipal i dissenyar una campanya de promoció institucional dels mercats i fires singulars a nivell balear.

ACTIVITATS A DUR A TERME

Les activitats a dur a terme dins les línies mestres de la Direcció General seran les següents:

-Anàlisi de la cadena alimentària en mercats i fires singulars.
-Estudi de el paper dels aliments sostenibles, saludables i locals en els mercats i fires singulars.
-Estudi sobre el paper de la pagesia en la cultura material i immaterial dels mercats i fires singulars.
-Elaboració d’una Estratègia de dinamització, conservació i posada en valor dels mercats i fires singulars i la venda directa
-Desenvolupament normatiu i promoció de la venda directa.
-Accions formatives i dinamizadoras en venda directa
-Talleres i jornadas per dinamitzar la venda directa i els circuits curts de comercialització.
-Estudi per incloure els mercats en el catàleg de patrimoni immaterial de la humanidad.
-Suport a plans específics de mercats.
-Campanyes de promoció de producte local, mercats, fires singulars, circuitos cortos i venda directa ,
-Desenvolupament de materials de promoció
-Desenvolupament d’espais webs para la promoció de productes local i models de venda directa.
-Transferència dels resultats de les actuacions mitjançant la publicació al web.

TERMINI D’EXECUCIÓ

El termini d’execució d’aquest projecte d’inversió és des de la data d’aprovació fins al dia 22 de juliol de 2022.

MEMORIA_2021_(1)-final.pdfMEMORIA_2021_(1)-final.pdf