Torna

Sobirania Alimentària

Foment de la compra pública social i sostenible en restauració col·lectiva

Les polítiques de sobirania alimentària de compra pública promouen l’autoabastiment  alimentari, la diversificació agroramadera, la sostenibilitat, la producció ecològica i la revaloració dels productes locals.

Objectiu


L'objectiu del projecte és enfortir la cadena alimentària de les Illes Balears a través d'accions de desenvolupament del marc legal, normatiu i institucional i recolzant al sector primari i la promoció dels productes alimentaris balears de qualitat, mitjançant accions dirigides a la restauració col·lectiva que té suficient potencial de compra alimentària per desenvolupar polítiques i programes específics d'abastiment de producció local i saludable en la població balear. El projecte ha de contribuir a la preservació i recuperació del medi natural, rural  agrari i marí.


Actuacions

El manteniment dels sistemes agraris és imprescindible a les Illes Balears per garantir la seguretat alimentària de la població resident i per la seva contribució a la conservació del territori, el paisatge, la biodiversitat i la prevenció de riscs (crisis sanitàries, catàstrofes naturals, etc.). 

La construcció de cadenes agroalimentàries sostenibles, des del punt de vista social (condicions de producció i treball), ambiental (minimització d'impactes ambientals i consum de recursos, foment de l'economia circular) i de salut (innocuïtat d'aliments, foment d'alimentació saludable) requereix d'accions holístiques que involucren el sector consumidor i la societat civil organitzada, als actors agroindustrials, a el sector productiu primari ia les administracions públiques. 

La promoció dels canals curts de comercialització, del producte local i de la producció sostenible basada en tècniques ecològiques i adaptades al agroecosistema com les varietats locals i les races autòctones contribueixen als objectius de les polítiques de sobirania alimentària

Per tot això, el projecte compta amb els següents objectius específics: 


-Accions d'investigació, estudis i diagnòstics de les cadenes alimentàries vinculades als serveis alimentaris oferts pel sector públic balear i diagnòstics de necessitats i capacitats de millora de el sector de producció local, ecològica, agroindustrial i artesanal balear per a l'autoabastiment destinat al mercat públic alimentari

-Articulació interinstitucional pública i privada per al desenvolupament de polítiques de compres públiques vinculades al sector de la restauració col·lectiva a través del marc normatiu autonòmic i de programes pilot de menjadors col·lectius.

-Sensibilització de  la població balear, en especial la família educativa, dels avantatges de l'alimentació i la producció local d'aliments saludables, mitjançant promoció de coneixement del món rural i pesquer i la d'educació agro-ambiental.

ITS 2019-123 Finançat amb fons de l’Impost del Turisme sostenible del Govern de les Illes Balears

desc_IllesBalearsSostenibles_CAT_col.jpg