Torna

Col·legis Professionals

D’acord amb el que disposa l’article 3 de la Llei 10/1998, de 14 de desembre, de col·legis professionals de les Illes Balears, la creació de nous col·legis professionals que suposi l’extensió de l’organització col·legial a professions diferents d’aquelles que ja la posseeixen requereix una llei del Parlament de les Illes Balears.

No es pot constituir més d’un col·legi de la mateixa professió dins l’àmbit territorial de les Illes Balears ni hi pot haver col·legis d’àmbit territorial diferent al de la comunitat autònoma.

Sol·licitud de creació

Es regula en el Decret 32/2000, de 3 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de col·legis professionals de les Illes Balears.

La petició de creació d’un nou col·legi professional ha de ser motivada i ha d’anar adreçada al conseller o a la consellera competent en matèria de col·legis professionals.

Poden instar la proposta d’iniciativa legislativa la majoria de professionals interessats o per acord majoritari adoptat per, com a mínim, una associació representativa d’aquests professionals.

Documentació que cal aportar

  • Sol·licitud. Signada electrònicament. S'ha d'aportar aquest model de sol·licitud.
  • Taxa: s'ha de presentar el document unificat d'ingrés (model 046), validat per una entitat bancària o bé telemàticament a través de la pàgina de l'ATIB, justificatiu d'haver abonat la taxa establerta (vegeu l'apartat de Taxa).
  • Relació certificada de les persones dedicades a l’exercici de la professió de què es tracti a les Illes Balears. Signada electrónicament
  • Relació diligenciada de signatures de les persones proponents, signada electrònicament amb indicació de:

    — Nom i llinatges d’aquests
    — DNI
    — Domicili

  • O bé, certificat acreditatiu de l’acord majoritari adoptat per, com a mínim, una associació representativa dels professionals.
  • Pla d’estudis o currículum corresponent a la titulació oficial que dóna cobertura a la professió de què es tracti.
  • Memòria sobre les activitats professionals pròpies de la titulació oficial indicada i sobre la conveniència de la creació d’un nou col·legi professional des del punt de vista dels interessos públics.


Nota. Es recomana imprimir el document adjunt per comprovar que s’adjunten tots els documents requerits.
3.1._Doc_adjunt_creacio_colegi.pdf