Torna

Col·legis Professionals

Termini de presentació: un mes des que s’aprovin.

S’han de presentar en el Registre de Col·legis Professionals de les Illes Balears el pressupost i la memòria explicativa de l'exercici següent que aprovi l’òrgan de govern corresponent del col·legi, per dipositar-los-hi i inscriure’ls en el full corresponent assignat al col·legi en qüestió del Llibre de Dipòsit de Comptes, d’acord amb el que disposa l’article 5.1.i) de l’Ordre del conseller de Presidència de 21 de març de 2000, per la qual es regulen l’organització i el funcionament del Registre de Col·legis Professionals de les Illes Balears.

Anualment s’ha d’incorporar al Registre esmentat el document següent:

- El pressupost per a l’exercici següent, acompanyat d’una memòria explicativa.

Documentació que cal aportar:

Sol·licitud: signada electrònicament. S'ha d'aportar aquest model de sol·licitud.

  Doc_adjunt_presentació_pressupost_memòria.pdf