Torna

Col·legis Professionals

 Termini de presentació: 20 dies des de que s'aprovin.

Les modificacions dels estatuts de les corporacions professionals s’han d’aprovar, normalment, en sessió extraordinària de l’assemblea general, d’acord amb el que disposin els estatuts, tant quan es tracti d’una modificació voluntària com d’una adaptació per imposició legal.

Els òrgans directius de la corporació poden sol·licitar a la direcció general competent, i abans de la sessió de l’assemblea general, un informe orientador sobre el projecte de modificació dels estatuts, amb la finalitat de facilitar-ne el debat i l’aprovació de l’assemblea general. És convenient presentar l’esborrany de les modificacions en suport informàtic.

Un cop que l’assemblea general hagi aprovat la modificació dels estatuts, l’òrgan corporatiu que pertoqui ha de trametre el text íntegre de la modificació, per sotmetre-la al control de legalitat, a la conselleria competent en matèria de col·legis professionals, en el termini dels vint dies següents a l’aprovació, acompanyats d’un certificat acreditatiu de l’acord d’aprovació, que ha d’expedir el secretari o la secretària de la junta directiva amb el vistiplau del president o de la presidenta, o del degà o la degana. Si s’observen defectes o irregularitats de caràcter formal, o no substancials, en el text tramès, la direcció general competent ha d’ordenar la devolució dels estatuts al col·legi, per tal que, en un termini no superior a seixanta dies, les esmeni. La devolució dels estatuts interromp el termini per resoldre.

En haver superat el control de legalitat, el conseller o la consellera ha de dictar la resolució que pertoqui i, si n’és el cas, n’ha d’ordenar la inscripció en el full registral corresponent al col·legi sol·licitant de la modificació.

En el termini dels deu dies següents al de la data de resolució, s’ha de notificar al col·legi interessat.

La resolució que contengui les modificacions s’ha de publicar d’ofici en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.


Documentació que cal aportar:

1. Sol·licitud signada electrònicament. S'ha d'aportar aquest model de sol·licitud.

2. Certificació (signat electrònicament) expedida pel secretari/a de la corporació o de la persona legitimada pel col·legi, d'haurà de contenir el següent:
- Acreditació de l'acord d'aprovació dels nous estatuts o dels articles modificats, adoptat per l'Assemblea General.
- Data en què va tenir lloc l'Assemblea General.

3. Text dels modificacions introduïdes1. (Es recomana presentar-ho també en suport informàtic)

4. Taxa: s'ha de presentar el document unificat d'ingrés (model 046), validat per una entitat bancària o bé telemàticament a través de la pàgina de l'ATIB, justificatiu d'haver abonat la taxa establerta (vegeu l'apartat de Taxa).


Els documents 2 i 3, d'acord al que es disposa en l'article 6 de l'Ordre del conseller de Presidència de 21 de març de 2000, per la qual es regulen l'organització i el funcionament del Registre de col·legis professionals de les Illes Balears hauran de presentar-se escollint entre una de les tres modalitats següents:
a) Document autèntic, mitjançant escriptura pública.
b) Document privat expedit per persona legitimada del col·legi amb la signatura
legitimada davant notari.
c) Mitjançant compareixença davant l'encarregat del Registre.

1 Si la modificació afecta un nombre considerable d'articles, es recomana presentar un text refós, on s'assenyalin, en diferent color, les modificacions introduïdes.


Nota: Es recomana imprimir aquesta fulla per comprovar que es presenta la documentació requerida.

7.1_Doc_adjunt_modificacio_estatuts_es.pdf (cat).pdf7.1_Doc_adjunt_modificacio_estatuts_es.pdf (cat).pdf