Torna

Col·legis Professionals

 D’acord amb el que disposa l’article 5.1 de l’Ordre del conseller de Presidència de 21 de març de 2000, per la qual es regulen l’organització i el funcionament del Registre de Col·legis Professionals, són actes d’inscripció obligatòria:

a) El text oficial dels estatuts i la denominació dels col·legis que hagin superat el control de legalitat.

b) Les modificacions estatutàries que han estat declarades ajustades a la legalitat.

c) Les adaptacions dels estatuts imposades per disposició legal o reglamentària.

d) La composició dels òrgans de govern, amb identificació de les persones que les integren i les modificacions successives que s’hi produeixin.

e) Els texts del reglaments de règim intern i de qualsevol altra normativa de caràcter professional aprovada pels col·legis.

f) Les normes o barems sobre honoraris professionals

g) Els actes corresponents a constitucions, absorcions, fusions, segregacions i dissolucions que afecten els col·legis professionals als quals fa referència el Reglament de col·legis professionals de les Illes Balears.

h) Els domicilis, les seus i les delegacions col·legials.

i) El pressupost i els comptes anuals.

j) Qualsevol altre acte que s’estableixi per disposició legal o reglamentària.

L’article 5.2 de la mateixa Ordre disposa que s’han d’incorporar al Registre amb caràcter anual els documents següents:

  • L’inventari.
  • El balanç.
  • El compte de resultats i la memòria expressiva de les activitats col·legials i de la gestió econòmica.
  • La liquidació del pressupost referit a l’exercici de l’any al qual corresponen els comptes.
  • El pressupost per a l’exercici següent, acompanyat d’una memòria explicativa.
  • Els informes d’auditoria externa quan correspongui.


Tots els punts esmentats en l’article 5.1 s’han de presentar d’acord amb les formalitats següents:

  • Document autèntic mitjançant escriptura pública.
  • Document privat expedit per la persona legitimada del col·legi amb firma legitimada davant notari.
  • Mitjançant compareixença davant la persona encarregada del Registre.


(S’ha d’escollir una de les tres opcions.)

Pel que fa a la presentació de la documentació comptable, cal aportar un certificat del secretari o la secretària del col·legi que ha de contenir l’aprovació dels comptes per part de l’assemblea general i la data de la sessió en què hagi tingut lloc.

La resta d’actes judicials o administratius que s’hi poden inscriure s’hi anoten d’ofici, mitjançant el certificat corresponent.