Torna

Col·legis Professionals

Els col·legis professional han de dur, obligatòriament, els llibres que tot seguit s’indiquen, els quals el Registre de Col·legis Professionals de les Illes Balears ha de legalitzar, d’acord amb el que disposa l’article 20 de l’Ordre del conseller de Presidència de 21 de març de 2000, per la qual es regulen l’organització i el funcionament del Registre de Col·legis Professionals de les Illes Balears:

— llibre d’actes
— llibre de col·legiats
— llibre d’inventaris i balanços

Sol·licitud de legalització

La sol·licitud de legalització s’ha de fer mitjançant sol·licitud (vegeu-ne el model) adreçada a la Direcció General de Relacions Europees i d’Entitats Jurídiques i ha de reflectir les circumstàncies següents:

a) La denominació del col·legi.
b) La relació de llibres dels quals sol·licita legalització i també el nombre de folis o fulls que integren cada llibre.
c) La data de tancament dels darrers llibres legalitzats, del mateix tipus dels que es presenten.
d) La data de la sol·licitud acompanyada del llibres que s’han de legalitzar
e) La signatura de la persona autoritzada per sol·licitar la legalització.

Els llibres que s’aportin per legalitzar s’han de presentar en blanc, en fulls solts o bé enquadernats. En aquest darrer cas, s’han de numerar correlativament. En el cas de presentar-los en fulls solts, és suficient indicar el nombre de fulls que conté cada llibre.

Els col·legis de nova inscripció han de presentar els llibres obligatoris, per legalitzar, en el termini màxim de trenta dies, comptadors des de l’endemà de la inscripció del col·legi en el Registre. Si la legaltizació se sol·licita fora de termini, l’encarregat del Registre ho ha d’anotar en el llibre d’inscripcions en el full del col·legi.

En el supòsit que un col·legi inscrit no hagi presentat mai cap llibre per legalitzar, la sol·licitud s’ha d’acompanyar d’un certificat del secretari del col·legi professional que indiqui que és el primer llibre d’aquest tipus que es presenta per legalitzar.

Per legalitzar el llibres successius s’ha de presentar el llibre anterior emplenat, amb l’objecte d’estendre-hi la diligència de tancament, abans de cursar-ne la diligència de legalització del nou que es presenta. Els llibres successius s’han de presentar amb les mateixes formalitats exigides per als primers. El o la cap de servei és qui estén la diligència de tancament.

Llibres de comptes

Tret dels llibres d’inventaris i balanços, que com s’ha dit abans, s’han de presentar en blanc, la resta de llibres de comptes que gestioni el col·legi s’han de presentar per legalitzar-los dins el mes següent que els òrgans competents n’hagin aprovat els comptes. Els folis s’han de numerar correlativament, s’han d’enquadernar i han de signar-los els òrgans i persones competents en la matèria, els quals n’han de certificar l’aprovació.

Diligència d’obertura i tancament

La legalització dels llibres es fa mitjançant diligència i segell, que s’ha d’estampar a tots els fulls, en el supòsit de llibres enquadernats. Des de l’1 de gener de 2006 i com a conseqüència de l’entrada en funcionament del nou sistema informàtic de Registre, també s’ha d’estampar el segell als llibres que es presentin per legalitzar en fulls solts i, a més, a tots els fulls, el codi de barres que pertoca a cada col·legi.

Aquest tràmit té una durada màxima de quinze dies des del dia de la presentació.

Documentació que cal aportar:

13.1_Document_adjunt_a_legalitzacio_llibres.pdf