Torna

Col·legis Professionals

Termini de presentació: un mes des que s’aprovin.

S’han de presentar en el Registre de Col·legis Professionals de les Illes Balears els comptes anuals i la memòria expressiva de l’activitat col·legial i de la gestió econòmica, que aprovi l’òrgan de govern corresponent del col·legi, per dipositarlos-hi i inscriure’ls en el full corresponent assignat al col·legi en qüestió del Llibre de Dipòsit de Comptes , d’acord amb el que disposa l’article 5.1.i) de l’Ordre del conseller de Presidència de 21 de març de 2000, per la qual es regulen l’organització i el funcionament del Registre de Col·Legis Professionals de les Illes Balears.

D’acord amb el que disposa el punt 2 del mateix article 5 de l’Ordre esmentada abans, anualment s’hi han d’incorporar els documents següents:

  • L’inventari
  • El balanç
  • El compte de resultats
  • La memòria expressiva de l’activitat col·legial i de la gestió econòmica
  • La liquidació del pressupost de l’exercici anterior (ingressos i despeses)
  • Els informes d’auditoria quan correspongui.

Documentació que cal aportar:

Sol·licitud: signada electrònicament. S'ha d'aportar aquest model de sol·licitud.

  Document presentació comptes anuals.pdf

 

Nou model:

Nou Pla General Contable.pdf  Nou Pla General Contable.pdf

Model balanços i compte resultats.pdf  Model balanços i compte resultats.pdf