Política i termes d'ús

Introducció

L'accés als conjunts de dades obertes que el Govern de les Illes Balears publica en aquest lloc web suposa l'acceptació de la política i termes d'ús, l'objecte del qual és la protecció i promoció del compromís que el Govern de les Illes Balears té amb la reutilització d'informació del sector públic i, d'aquesta manera, permet que els destinataris dels conjunts de dades contribueixin al creixement de la comunitat mitjançant l'aportació dels beneficis obtinguts a partir de l'explotació d'aquests.

Si té dubtes o desitja realitzar comentaris sobre la política i termes d'ús, per favor, posi's en contacte amb nosaltres a través de la següent adreça electrònica: dadesobertes@caib.es

Llicència aplicable als conjunts de dades  desc_ccby2.jpg

Tots els conjunts de dades que ofereix el Govern de les Illes Balears, si no s'indica el contrari, es publiquen sota els termes CC-BY de la llicència Creative Commons, i permet:

  • Que es puguin copiar, distribuir i divulgar públicament
  • Que puguin servir com a base a obres derivades com a resultat de la seva anàlisi o estudi
  • Que puguin utilitzar-se amb finalitats comercials o no comercials
  • Que es puguin modificar, transformar i adaptar, fent-se públics aquests canvis

Així mateix, la reutilització de la informació continguda en els conjunts de dades està sotmesa a les següents condicions generals:

  • Que el contingut de la informació no sigui alterat
  • Que no es desnaturalitzi el sentit de la informació
  • Que se citi la font
  • Que s'esmenti la data de l'última actualització (o en defecte d'això la periodicitat d'actualització)
  • Que no sigui reutilitzada per a finalitats il·lícites o que atempti contra persones, entitats o l'actuació de l'administració pública
  • Quan la informació s'hagi facilitat de manera anonimitzada o pseudonimitzada, es prohibeix dur a terme activitats tendents a revertir el procés de dissociació mitjançant l'addició de noves dades obtingudes d'altres fonts

L'acceptació de la política i termes d'ús no suposa la concessió dels drets d'autor ni propietat intel·lectual sobre els conjunts de dades. El Govern de les Illes Balears es reserva el dret de publicar conjunts de dades per a l'ús de les quals sigui necessari satisfer el pagament de contraprestacions econòmiques. La quantia d'aquestes contraprestacions tindrà com a objectiu cobrir els costos associats a la recollida, producció, reproducció i difusió dels conjunts de dades, no podent, en cap cas, ser superior a aquests costos. El llistat amb la quantia de les contraprestacions aplicables es trobarà a disposició pública de forma concurrent a la publicació dels conjunts de dades.

Reconeixement

La utilització, reproducció, modificació o distribució dels conjunts de dades suposa, sota els termes de la llicència Creative Commons - Reconeixement, l'obligació de reconèixer l'autoria i citar al Govern de les Illes Balears com la font dels conjunts de dades de la forma següent:

Font de les dades: Govern de les Illes Balears

Si s'inclou aquesta cita en format HTML, pot utilitzar el marcat següent, o similar:

<p>Font de les dades: <a href="dadesobertes.caib.cat" title="Dades Obertes GOIB">Govern de les Illes Balears</a>.</p>

Canvis en els conjunts de dades o política i termes d'ús

El Govern de les Illes Balears podrà, en qualsevol moment, afegir, eliminar o modificar els conjunts de dades publicades o aquesta política i termes d'ús. L'anunci d'aquests canvis podrà ser publicat en el portal de dades obertes GOIB. Qualsevol canvi que es dugui a terme serà efectiu des del moment de la seva publicació tret que es notifiqui el contrari.

Tota modificació o transformació duta a terme sobre els conjunts de dades que publica el Govern de les Illes Balears haurà d'identificar-se com a tal en el moment de la seva distribució.

S'insta a totes les persones o entitats que utilitzin, reprodueixin, modifiquin o distribueixin els conjunts de dades al fet que posin en coneixement del Govern de les Illes Balears tots els projectes relacionats o derivats de l'ús dels conjunts de dades, de manera que siguin exposats de forma pública amb la finalitat d'estimular les polítiques de reutilització d'informació del sector públic.

Garantia dels conjunts de dades

El Govern de les Illes Balears no ofereix cap mena de garantia respecte als conjunts de dades publicades, per la qual cosa no pot assegurar, malgrat els esforços per gestionar de forma adequada els conjunts de dades, la seva integritat, actualització, precisió o accés continu a aquests conjunts de dades.

El Govern de les Illes Balears tampoc garanteix que les dades i els conjunts de dades manquen de drets d'autor o propietat intel·lectual per part de tercers. La utilització dels conjunts de dades es realitzarà per part dels usuaris o agents de la reutilització sota el seu propi compte i risc.

Exclusió de responsabilitat

Tant el Govern de les Illes Balears com qualsevol dels seus organismes, entitats o agents, no es fan responsables dels danys o pèrdues que, de forma directa o indirecta, inclosos aquells que impliquin perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provoqui o pugui provocar l'ús dels conjunts de dades.

Responsabilitat de l'usuari o agent de la reutilització

L'usuari o agent de la reutilització dels conjunts de dades es troba sotmès a la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, especialment al seu règim sancionador. Així com també a tota la normativa que afecti l'ús de la informació, com la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades de personals i el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de propietat intel·lectual.

Si, com a resultat de l'incompliment de la política i termes d'ús exposats en aquest document o els termes de la llicència sota la qual es publiquen els conjunts de dades, el Govern de les Illes Balears, o algun dels seus organismes, entitats, empreses o agents, fora objecte d'accions legals o fos sancionat econòmicament, la persona o entitat que utilitzi, reprodueixi, modifiqui o distribueixi els conjunts de dades respondrà davant el Govern de les Illes Balears, o davant els seus organismes, entitats empreses o agents, de quantes despeses, fins i tot processals, sancions o indemnitzacions poguessin declarar-se, deixant als mateixos totalment indemnes.

D'aquesta manera la persona o entitat que utilitzi, reprodueixi, modifiqui o distribueixi els conjunts de dades accepta indemnitzar, així com eximir al Govern de les Illes Balears i a tots els seus organismes, entitats, empreses o agents, de qualsevol responsabilitat en la qual poguessin incórrer degut les reclamacions que poguessin originar-se per l'incompliment d'aquesta política i termes d'ús o pel mer ús, reproducció, modificació o distribució de la informació.

El Govern de les Illes Balears, per part seva, es reserva el dret de prendre les corresponents mesures legals per a vetllar pels seus interessos, sense que això suposi renunciar a la responsabilitat i indemnització per part la persona o entitat que utilitzi, reprodueixi, modifiqui o distribueixi els conjunts de dades.

Cancel·lació

El Govern de les Illes Balears podrà, per compte propi, cancel·lar o suspendre l'accés als conjunts de dades sense previ avís, a qualsevol que el Govern de les Illes Balears, segons el seu criteri unilateral, consideri que està incomplint la present política i termes d'ús, la legalitat vigent o utilitzi, reprodueixi, modifiqui o distribueixi els conjunts de dades d'una manera perjudicial o inconvenient. En el cas de cancel·lació o suspensió, la persona o entitat no tornarà a ser autoritzat a utilitzar o reproduir els conjunts de dades i, a més, el Govern de les Illes Balears podrà utilitzar qualsevol mitjà al seu abast perquè es faci efectiva la seva decisió.

Aquesta cancel·lació o suspensió no tindrà efecte sobre aquelles persones o entitats que, de bona fe, hagin rebut els conjunts de dades a través de la persona o entitat objecte de la cancel·lació o suspensió i que, d'una altra forma, estiguin complint la política i termes d'ús.

Sense suport

No es podrà, de forma pública, indicar, insinuar o suggerir que el Govern de les Illes Balears, o qualsevol dels seus organismes, entitats, empreses o agents, participa, patrocina o dóna suport a l'ús o reproducció específica que una persona o entitat realitzi sobre els conjunts de dades, havent-se de la mateixa abstenir-se de la utilització de qualssevol denominacions escrites, gràfiques, visuals o auditives o de qualsevol altra naturalesa que puguin suggerir confusió en l'usuari final de la participació o suport pel Govern de les Illes Balears, o pels seus organismes, entitats, empreses o agents, en l'activitat de l'utilitzador de la informació o del conjunt de dades.