Definició

Definició open data

Podem entendre les dades obertes com una nova forma de publicar les dades, que requereix que aquestes siguin de lliure accés per tots els ciutadans, sense limitacions tècniques o legals i publicades en formats oberts i estructurats. Pel que fa a l’administració pública, l’accés a les dades garanteix un marc de transparència i eficiència.

Les llicències amb què s'alliberen les dades es basen en les lleis de reutilització de la informació de l'administració pública. Tal com indica la Llei 37/2007, de 16 de novembre sobre la reutilització de la informació del sector públic, al seu preàmbul: "La informació generada des de les instàncies públiques, amb la potencialitat que li dona el desenvolupament de la societat de la informació, posseeix un gran interès per a les empreses a l'hora d'operar en els seus àmbits d'actuació, contribuir al creixement econòmic i a la creació de llocs de feina, i pels ciutadans com element de transparència i guia per a la participació ciutadana".

En l'àmbit europeu, la Comissió Europea també va definir un marc legislatiu amb la Directiva 2003/98/CE, de 17 de novembre, del Parlament Europeu i del Consell, relativa a la reutilització de la informació del sector públic (Public Sector Information-PSI-). Posteriorment, la Directiva PSI es va modificar amb la Directiva 2013/37/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny, incorporada a l'ordenament espanyol amb la Llei 18/2015, de 9 de juliol (i que, entre d'altres qüestions, estenia l'àmbit d'aplicació de la llei a les biblioteques, incloses les universitàries, arxius i museus). La darrera actualització ha estat amb la Directiva Directiva 2019/1024/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, que estableix un conjunt de normes mínimes que regulen la reutilització i els dispositius pràctics destinats a facilitar la reutilització dels documents conservats per organismes del sector públic dels Estats membres; els documents conservats per determinades empreses públiques i les dades d'investigació. La Directiva PSI es troba en constant revisió tal com està establert en la mateixa directiva.

Amb la Llei 37/2007, d’una banda, es persegueix harmonitzar l’explotació de la informació en el sector públic, en especial la informació en suport digital recopilada pels diferents organismes públics relativa a nombrosos àmbits d’interès com són la informació social, econòmica, jurídica, geogràfica, meteorològica, turística, sobre empreses, patents i educació, etc., per tal de facilitar la creació de productes i serveis d’informació basats en documents del sector públic, i reforçar l’eficàcia de l’ús transfronterer d’aquests documents per part dels ciutadans i de les empreses privades perquè ofereixin productes i serveis d’informació de valor, afavorint la transparència i la millora de l'accés a les dades. D’altra banda, la publicitat de tots els documents de lliure disposició que estan en poder del sector públic referents no només als procediments polítics, sinó també als judicials, econòmics i administratius, és un instrument essencial per a l’exercici del dret al coneixement, que constitueix un principi bàsic de la democràcia.

Hi ha un conjunt de països i de regions que han iniciat projectes de dades obertes dins les seves zones d'actuació, per exemple, trobem el projecte Aporta del Govern d'Espanya, el projecte Open Data Euskadi del País Basc, el projecte Aragón Open Data del Govern d'Aragó, el projecte data.gov.uk del govern britànic, el projecte data.gov del Govern dels Estats Units o el projecte London Datastore de la regió de Londres, o el portal de dades obertes de la Unió Europea, entre molts d'altres que són bons exemples de reutilització d'informació del sector públic. Es poden consultar tots ells al catàleg de Datasets públics.

Per més informació es pot consultar la plana Web del Consorci W3C que fa referència tant a govern electrònic (Tim Berners Lee, principal impulsor a nivell mundial del moviment e-Goverment), com la que fa referència a web semàntica.