Torna

Portal Dades Obertes GOIB

Normativa

La normativa actual en matèria de reutilització d’informació està articulada per la Llei 37/2007 sobre la Reutilització de la Informació al Sector Públic que, transposa la Directiva Europea, i recull els principis bàsics en matèria de publicació de dades custodiades per les administracions publiques. A continuació es publica un recull de totes les lleis, real decrets i normatives associades a la publicació de dades per part de l’administració pública.

Àmbit estatal

pdf norma

icono_pdf

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (castellà)

icono_pdf

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

icono_pdf

Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic

icono_pdf

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (castellà)

icono_pdf

Llei 56/2007, de 28 de desembre, de mesures d’impuls de la Societat de la Informació (castellà)

icono_pdf

Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic (castellà)

icono_pdf

Llei 27/2006, de 18 de juliol, regulació dels drets d’accés a la informació, participació pública i d’accés a la justícia en matèria de medi ambient (castellà)
icono_pdf Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual (castellà)

icono_pdf

Reial Decret 1495/2011, de 24 d'octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, per a l'àmbit del sector públic estatal (castellà)

icono_pdf

Reial decret-llei 24/2021, de 2 de novembre, de transposició de directives de la Unió Europea en les matèries de bons garantits, distribució transfronterera d'organismes d'inversió col·lectiva, dades obertes i reutilització de la informació del sector públic, exercici de drets d'autor i drets afins aplicables a determinades transmissions en línia i a les retransmissions de programes de radi i televisió, exempcions temporals a determinades importacions i subministraments, de persones consumidores i per a la promoció de vehicles de transport per carretera nets i energèticament eficients. (castellà)
icono_pdf Resolució de 19 de febrer de 2013, de la Secretaria d'Estat de Administracions públiques, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de reutilització de recursos de la informació (castellà)

Àmbit europeu

pdf norma
icono_pdf

Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de novembre de 2003 relativa a la reutilització de la informació del sector públic (castellà)

icono_pdf

Directiva 2013/37/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2013 per la qual es modifica la Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilització de la informació del sector públic (castellà)

icono_pdf

Directiva 2019/1024/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019 relativa a les dades obertes i la reutilització de la informació del sector públic (castellà)

icono_pdf

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (castellà)

icono_pdf

Reglament (UE) 2018/1807 del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de novembre de 2018, relatiu a un marc per a la lliure circulació de dades no personals a la Unió Europea (castellà)

icono_pdf

Reglament (UE) 2018/1725 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2018, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals per part de les institucions, òrgans i organismes de la Unió, i a la lliure circulació d'aquestes dades (castellà)

icono_pdf

Reglament Delegat (UE) 2016/1437 de la Comissió, de 19 de maig de 2016, pel qual es complementa la Directiva 2004/109 / CE del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a les normes tècniques de regulació en matèria de accés a informació regulada en àmbit de la Unió (castellà)