Formats

Formats estructurats

Són formats d’arxiu que es poden crear i manipular per qualsevol programari, lliures de restriccions legals.

css (Valors separats per coma)

Tipus de documents en format obert senzill per representar dades en format de taula, en columnes separades per comes (o punt i coma, on la coma és el separador decimal) i les files són salts de línia. Els camps que tenen una coma, un salt de línia o una cometa doble s’han de tancar entre cometes dobles. No indica un joc concret de caràcters, ni com van situats els bytes, ni el format per al salt de línia. Les extensions que s’utilitzen són .csv, .dat, .txt i .tsv (amb un tabulador com a separador en lloc d'una coma o un punt i coma).

xml (Llenguatge d’Etiquetat Extensible)

És un metallenguatge simple però estricte, desenvolupat per W3C. Desenvolupa un paper fonamental en l’intercanvi d’una gran varietat de dades. XML és un format que permet la interpretació de dades a través de diverses aplicacions. És una simplificació i adaptació del SGML i permet definir la gramàtica de llenguatges específics. En realitat, XML és una manera de definir llenguatges per a diferents necessitats.

rdf (Infraestructura per a Descripció de Recursos)

Model per a la representació dels recursos da la web en expressions amb la forma subjecte-predicat-objecte. El subjecte és el recurs que es descriu, el predicat és la propietat sobre la qual es vol establir el recurs i l’objecte és el valor de la propietat amb el qual s’estableix la relació. La combinació d’RDF amb altres eines permet afegir significat a les pàgines i és una de les tecnologies essencials per a la web semàntica. Per tal que sigui interpretable, es representa en format XML.

json (Notació d'Objecte de JavaScript)

JSON és un format d'estàndard obert que utilitza text en llenguatge natural per transmetre objectes de dades formats per parells clau-valor. És el format de dades més habitual per a la compilació d'interfícies API de llocs web.

xls (Full de càlcul)

S'utilitza per als arxius de full de càlcul, arxius tabulars generats amb software com Excel, OpenOffice i LibreOffice. Les extensions possibles són xls, xlsx, i ods.

rss (Sindicació Realment Senzilla)

Document de formats de canals web XML utilitzat per a publicar continguts actualitzats freqüentment com ara llocs de notícies, weblogs o podcasts, i per mitjà del qual es pot compartir la informació i usar-la en altres llocs web o programes. És en essència una sindicació de continguts.

atom (Llenguatge de sindicació)

Atom és un tipus de format de canal web XML (llenguatge de descripció), similar a l'RSS, és a dir, de sindicació.

Formats de fitxer geogràfic

kml (Llenguatge d’Etiquetat d’Ull de Pany)

Gramàtica XML i format d’arxiu per a la creació de models i emmagatzematge de funcions geogràfiques com punts, línies, imatges, polígons i models que es mostraran principalment en aplicacions de mapes. S’utilitza per compartir llocs i informació entre aplicacions. És l’estàndard de l’Open Geospatial Consortium i es pot fer servir a través de Google Earth. Els fitxers KML es distribueixen comprimits com a fitxers KMZ.

wfs (Web Feature Service)

Són una altra família dels serveis orientats a facilitar l'intercanvi d'informació geogràfica a través d'Internet i desenvolupats segons especificacions de l'Open Geospatial Consortium (OGC) pel que fa a codi obert i interoperabilitat. A través dels WFS és possible la descàrrega de capes d'informació geogràfica vectorial completa, és a dir, la descàrrega de la seva geometria i de la seva taula d'atributs associada

osm (OpenStreetMap)

La font més comuna de les dades introduïdes a OSM són els dispositius GPS portàtils. Molts contribuïdors usen programes com GPSBabel per convertir les dades del GPS en format cru (NMEA o altres) al format GPX (derivat de XML). Les coordenades latitud/longitud, es troben en el format WGS84 i són visualitzades normalment fent servir la projecció cilíndrica de Mercator.

geoJson (Notació Geogràfica d'Objecte de JavaScript)

És un format estàndard obert dissenyat per representar elements geogràfics senzills, juntament amb els seus atributs no espacials, basat en JavaScript Object Notation. El format és àmpliament utilitzat en aplicacions de cartografia en entorns web en permetre l'intercanvi de dades de manera ràpida , lleugera i senzilla.

mapinfo (Format Geospacial de Dades Vectorials)

El format MapInfo és un format geoespacial de dades vectorials per al programari de sistemes d'informació geogràfica. Està desenvolupat i regulat per MapInfo Corporation com a format propietari.

arcgis (API Rest ArcGIS)

S'utilitza per les dades extretes d'un servidor ArcGIS mitjançant la seva API REST.

shapefile (Objecte ShapeFile)

Un shapefile és un format senzill i no topològic que s'utilitza per emmagatzemar la ubicació geomètrica i la informació d'atributs de les entitats geogràfiques. Les entitats geogràfiques d'un shapefile es poden representar per mitjà de punts, línies o polígons (àrees).