Torna

Ibjove

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ

13 de maig de 2021

Modificació de les dates d'inici dels mòduls formatius.

MF1866 - MF1867 - MF1868

29 d’abril de 2021

Selecció de personal temporal mitjançant contracte mercantil per a la impartició dels mòduls teòrics del certificat de professionalitat de Dinamització d’Activitats de Temps Lliure infantil i juvenil.

Requisits mínims:

 • Llicenciatura, enginyeria, arquitectura, títols de grau corresponents o altres títols equivalents.
 • Diplomatura, enginyeria tècnica, títol de grau corresponent o altres títols equivalents.
 • Cicle formatiu de grau superior de la família professional Serveis Socioculturals i a la Comunitat.
 • Certificats de professionalitat de nivell 3 de l’àrea professional Activitats culturals i recreatives de la família professional Serveis Socioculturals i a la Comunitat.

Altres requisits:

Imprescindible tenir l’acreditació del REFOIB en l’especialitat requerida (la persona seleccionada haurà d’acreditar el codi de formador/a).

Ofertes d’ocupació:

MF1866 - MF1867 - MF1868

Criteris de valoració

Termini d'inscripció: 10 dies hàbils, a partir del dia següent de que es publiqui a la pàgina web de l’IBJOVE.

Full de sol·licitud

Sol·licituds de les persones candidates:

Les persones que vulguin aspirar a l’oferta d’ocupació disposaran de 10 dies hàbils, a partir del dia següent de que es publiqui a la pàgina web del centre per presentar la sol·licitud. A la sol·licitud s’hi ha d’adjuntar la documentació necessària per acreditar els requisits mínims i els mèrits. 

Es poden presentar les sol·licituds en el Registre Electrònic Comú de l'Administració General de l'Estat a través del punt d'accés general, o accedint a la pàgina web de la CAIB < >// Administració//Atenció a la ciutadania//Atenció telemàtica//Registre Electrònic Comú.

També es poden presentar en qualsevol dels registres que estableix l'article 16 de la Llei 39/2015, d' 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 37 de la Llei 3/2003, de 26 de març de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.


Dijous, 4 de febrer de 2021

Resolució del Director de l'Institut Balear de la Joventut amb la llista definitiva dels candidats i candidates amb la puntuació definitiva obtinguda en relació a la selecció de personal temporal, mitjançant contracte de relleu, amb motiu de la substitució per jubilació parcial anticipada de dos administratius de l’Institut Balear de la Joventut. 

RESOLUCIÓ PDF

Dilluns, 18 de gener de 2021

Llista definitiva de valoració de mèrits en relació a la selecció de personal temporal, mitjançant contracte de relleu, amb motiu de la substitució per jubilació parcial anticipada de dos administratius de l’Institut Balear de la Joventut. 

LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS PDF

Divendres, 8 de gener de 2021

Llista provisional de valoració de mèrits en relació a la selecció de personal temporal, mitjançant contracte de relleu, amb motiu de la substitució per jubilació parcial anticipada de dos administratius de l’Institut Balear de la Joventut. 

Les persones aspirants disposen d'un termini de tres dies  hàbils, a contar des del dia següent a la publicació d'aquesta llista per al·legar o reclamar el que estimin oportú sobre la valoració provisional de mèrits.

LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS PDF

Dijous, 17 de desembre de 2020

Llista definitiu de sol·licituds admeses i excloses en relació a la selecció de personal temporal, mitjançant contracte de relleu, amb motiu de la substitució per jubilació parcial anticipada de dos administratius de l’Institut Balear de la Joventut

LLISTAT DEFINITIU D'ADMESOS I EXCLOSOS PDF

Divendres, 20 de novembre de 2020

Llista provisional de sol·licituds admeses i excloses en relació a la selecció de personal temporal, mitjançant contracte de relleu, amb motiu de la substitució per jubilació parcial anticipada de dos administratius de l’Institut Balear de la Joventut

LLISTAT PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS PDF

En data de 5 d’octubre de 2020, es va publicar al Servei d’Ocupació de les Illes Balears (d’ara endavant, SOIB) l’oferta d’ocupació de l’Institut Balear de la Joventut, per cobrir dues places de personal temporal administratiu amb contracte de relleu per a substituir dues persones treballadores amb jubilació parcial anticipada (núm. oferta 04/2020/002277). La data de finalització per realitzar la inscripció fou el passat 9 d’octubre de 2020.

El dia 23 d’octubre de 2020, l’Institut Balear de la Joventut va publicar al seu web, el llistat inicial d'inscrits validat pel SOIB relatiu a l'oferta 04/2020/002277.

A l’apartat vuit de les bases del procés de selecció d’aquestes places, s’estableix el procediment de selecció dels aspirants i s’indica que una vegada revisada la documentació aportada pels inscrits a l’oferta, es farà públic al web http://ibjove.caib.es, la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses, i s’indicaran les causes de l’exclusió, si escau.

Les persones amb sol·licituds excloses disposaran d’un termini de tres dies hàbils, comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat la resolució, per esmenar les deficiències detectades i aportar els documents preceptius. Si no s’esmenen les deficiències dins aquest termini, les sol·licituds quedaran excloses de manera definitiva.

Necessàriament, dins el termini del tres dies hàbils, els aspirants lliuraran la documentació esmenada o al·legacions que corresponguin, mitjançant una de les següents maneres:

- Presencialment mitjançant registre a la seu de l’Institut Balear de la Joventut, ubicada al carrer de l’Uruguai s/n. (Velòdrom Illes Balears), 07010 Palma, de 9,00 a 14,00h.

- Telemàticament, durant el període de presentació esmentat, per mitjà del registre electrònic comú (REC) de l’Administració General de l’Estat, https://rec.redsara.es, seleccionant la «Consejería de Asuntos Sociales y Deportes». Per poder dur a terme el tràmit telemàtic és necessari disposar de certificat digital o DNI electrònic.

- A més, d’acord amb l’article 16.4 a) de la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, també es podrà aportar la documentació requerida en la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix l'article 2.1 de la mateixa normativa i als altres llocs previst per la resta d’apartats de l’article esmentat. En aquest cas, els aspirants informaran del tràmit a l’IBJOVE mitjançant un correu electrònic a la següent adreça: contractacio@ibjove.caib.es

LLISTAT PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS PDF

desc_trans.png

Divendres, 23 d'octubre de 2020

L'IBJOVE publica el llistat inicial d'inscrits validat pel SOIB referent a l'oferta 04/2020/002277 - Selecció de personal temporal mitjançant contracte de relleu amb motiu de la substitució per jubilació parcial anticipada de dos administratius.

LLISTAT INICIAL PDF

Un cop publicada la llista, els aspirants, segons assenyalen les bases, tendran un termini de 10 dies hàbils per presentar la documentació, és a dir, de dia 26 d'octubre fins dia 6 de novembre. Ho podran fer mitjançant una de les següents maneres:

 • Presencialment mitjançant el registre ubicat a la seu de l’Institut Balear de la Joventut, al carrer de l’Uruguai, s/n (Velòdrom Illes Balears), 07010 Palma, (que el trobareu a Infojove, planta Baixa, darrera la garita de l'entrada), de 9,00 a 14,00h.

Els aspirants preferiblement concertaran la data i hora d’aportació de la documentació requerida mitjançant cita prèvia amb motiu de les mesures sanitàries establertes per el COVID 19, cridant als telèfons de l’Institut Balear de la Joventut: 971.17.89.10 / 971.17.89.49.

 • Telemàticament, durant el període de presentació esmentat, per mitjà del registre electrònic comú (REC) de l’Administració General de l’Estat (https://rec.redsara.es), seleccionant la "Consejería de Asuntos Sociales y Deportes".

Per poder dur a terme el tràmit telemàtic és necessari disposar de certificat electrònic o DNI electrònic o CLAVE permanent.

 • A més, els aspirants podran aportar la documentació requerida a través dels mitjans inclosos a l’article 16.4 a) de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

En aquest cas, els aspirants informaran del tràmit a l’IBJOVE mitjançant el correu electrònic: contractacio@ibjove.caib.es

Segons estableix el punt 4. Condicions i requisits acadèmics de les persones aspirants de les bases, heu d'aportar la següent documentació:

 • DNI/NIE
 • Certificat de català C1 o equivalent
 • Títol de batxillerat, títol de tècnic especialista corresponent a formació professional de segon grau, tècnic de grau superior de formació profesional o equivalent. En el supòsit de titulacions expedides a l'estranger, s'ha d'aportar la homologació corresponent del Ministeri d'Educació.

I segons el punt 5. Mèrits a valorar, si escau, podeu aportar la següent documentació:

 • Documents acreditatius de l’experiència laboral, mitjançant l’Informe de la vida laboral, acreditant-se la categoria d’administratiu mitjançant el contracte laboral o certificat de l’empresa corresponent.
 • Titulacions acadèmiques superiors a les requerides.
 • Formació complementària: Es valoraran les accions formatives relacionades directament amb les funcions de la categoria professional i del lloc de feina, acreditades mitjançant els cursos de formació i perfeccionament, jornades o seminaris impartits i/o reconeguts per l’Institut Nacional d’Administració Pública (INAP), l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP), l’Administració de l’Estat, l’autonòmica o la local, les organitzacions sindicals signants dels acords de formació continua de les Administracions públiques, les universitats i les escoles tècniques, o els homologats per qualsevol d’aquestes institucions. En aquest apartat s’inclouen els cursos de formació ocupacional impartits o promoguts pel Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), i per centres oficials o altres entitats o organismes locals, autonòmics o estatals amb competències en matèria de formació ocupacional

Tota aquesta documentació ha de ser presentada juntament amb el següent ofici on heu d'indicar tota la documentació que presentau.

OFICI D'APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ Editor de Text

Segons allò establert en les bases de l'oferta, la baremació dels mèrits (màx. 90% de la puntuació global) serà la següent. La puntuació màxima és de 100 punts.

Els mèrits s’han d’acreditar en el termini de presentació de la documentació requerida.

Els mèrits s’han de valorar d’acord amb el següent barem:

 • Experiència laboral en un lloc igual o de similars característiques amb la mateixa categoria professional, realitzant funcions i tasques pròpies del lloc de feina. (P=0,25 per mes treballat complet), Puntuació màxima 5 punts.
 • Titulacions acadèmiques superiors a la requerida. Puntuació màxima 0,8 punts
 • Coneixements orals i escrits de català. Puntuació màxima 0,2 punts. Es valoraran els certificats acreditatius de català superiors al requerit (C1 o equivalent) per el lloc de feina de la següent manera:
  • Català C2 o equivalent: 0,1 punt.
  • Català llenguatge administratiu o equivalent: 0,1 punt.
 • Formació complementària vinculada a les funcions del lloc de feina relacionades amb ofimàtica, atenció al públic, gestió administrativa, noves tecnologies de la informació, xarxes socials i aplicacions de disseny. Puntuació màxima 3 punts.

Només es valoren les accions formatives relacionades directament amb les funcions de la categoria professional i del lloc de feina acreditades mitjançant els cursos de formació i perfeccionament, jornades o seminaris impartits i/o reconeguts per l’Institut Nacional d’Administració Pública (INAP), l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP), l’Administració de l’Estat, l’autonòmica o la local, les organitzacions sindicals signants dels acords de formació continua de les Administracions públiques, les universitats i les escoles tècniques, o els homologats per qualsevol d’aquestes institucions. En aquest apartat s’inclouen els cursos de formació ocupacional impartits o promoguts pel Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), i per altres entitats, centres oficials o organismes locals, autonòmics o estatals amb competències en matèria de formació ocupacional.

Els cursos de contingut igual o similar només es computen una vegada i puntuarà aquell que tingui més crèdits o més hores.

Les accions formatives es valoraran de la següent manera:

◦ de 20 a 30h: 0,10 punts
◦ de 31 a 60h: 0,25 punts
◦ de més de 60h: 0,5 punts

 • Entrevista personal: (màx. 10% de la puntuació global). Puntuació màxima 1 punt.

Una vegada valorats el mèrits dels aspirants, es realitzarà l’entrevista només als candidats amb la valoració de mèrits dels altres quatre apartats anteriors, en què l'obtenció de la puntuació màxima establerta per aquest criteri (1 punt), possibiliti l’opció de ser un d'ambdós candidats amb major puntuació per a ocupar alguna de les dues places oferides.

Es valoraran el aspectes següents:

◦ Iniciativa.
◦ Disponibilitat.
◦ Capacitat de treball en equip.
◦ Motivació.

BASES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PDF


5 d'octubre de 2020

Selecció de personal temporal mitjançant contracte de relleu amb motiu de la substitució per jubilació parcial anticipada de dos administratius de l'Institut Balear de la Joventut.

Per a més informació i inscriure's a l'oferta, heu d'accedir al cercador del SOIB Pàgina Web i a "Núm. oferta" heu d'incloure el següent número 04 2020 002277 i pitjar el botó "Buscar".

És important que accediu a tota la informació amb les característiques i els requisits de l'oferta mijtançant l'arxiu que es troba en el botó "Información de la oferta", per a saber compliu amb tots els requisits exigits per accedir a l'oferta.

IMPRESCINDIBLE FER LA INSCRIPCIÓ A L'OFERTA MITJANÇANT EL SOIB. LA PRIMERA PASSA A REALITZAR ÉS INSCRIURE'S A L'OFERTA.

Termini d'inscripció fins dia 9 d'octubre de 2020


2 de juny de 2020

Resolució del director de l'IBJOVE relatiu a la selecció mitjançant un contracte de relleu, d'un tècnic/a de grau mitjà amb reducció de jornada del 50%, amb motiu de la jubilació parcial d'un treballador de l'IBJOVE. RESOLUCIÓ PDF