Portal Transparència

                       

  Data actualització: 03/02/2023

Com s'organitza la transparència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears?

El Portal de Transparència és una plataforma gestionada per la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica (per mitjà de la Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat) mitjançant la qual es pot accedir a la informació de publicitat activa que subministren les diferents unitats responsables de cada tipus d'informació.

La Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat és qui coordina i supervisa que els diferents responsables de cada àmbit d’informació la publiquin i la revisin periòdicament.

Igualment es relaciona amb les diferents unitats de transparència de cada conselleria, que col·laboren en la gestió de la publicitat activa i que tenen un paper fonamental en la tramitació de les sol·licituds del dret d'accés a la informació pública que versin sobre matèries competència de la conselleria o dels ens que tinguin adscrits. Finalment, el titular o la titular de la conselleria competent ha de dictar la resolució que correspongui.

Pel que fa al dret d'accés a la informació pública, i d'acord amb el que preveu la disposició addicional 4ª de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, s'ha signat un Conveni entre el Consell de Transparència i Bon Govern i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel qual s'atribueix al Consell la competència per a la resolució de les reclamacions previstes a l'article 24 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. El conveni té vigència inicial de dos anys, a fi que aquest gestioni, resolgui i notifiqui les reclamacions que pugui plantejar la ciutadania davant les resolucions expresses o presumptes regulades a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència i emeses pels òrgans pertanyents a les administracions de les Illes Balears (Comunitat Autònoma de les Illes Balears, consells insulars, ajuntaments o entitats del sector públic dependents o vinculades a aquestes administracions).

Trobareu tota la informació a la seva pàgina web: http://www.caib.es/sites/reclamacionsinformacio/ca/inici/