Portal Transparència

Concessions de subvencions

Contractes, Convenis i Subvencions > Subvencions > Concessions de subvencions

Data actualització: 08/10/2019

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions estableix que la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) operarà com a sistema nacional de publicitat de subvencions, estant les diferents administracions públiques concedents obligades des del'1 de gener de el 2016 a subministrar informació a aquesta BDNS sobre les convocatòries i les resolucions de concessió recaigudes. 

Els següents fitxers contenen la informació de les concessions de subvencions per part de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears publicats a la Base de Dades Nacional de Subvencions, agrupades per anys des del 2016.

2019 (només fins al 30/09/2019):

2018:

2017:

2016:

 

HISTÒRIC

Amb anterioritat a l'obligació de publicitat a la BDNS (01/01/2016), la Intervenció General de la CAIB publicava trimestralment una resolució al BOIB amb la informació relativa a la concessió de subvencions de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels seus organismes autònoms i d’ajudes dels ens del sector públic instrumental. Podeu accedir a aquestes resolucions a la pàgina de Publicitat de subvencions concedides d'Intervenció.